Stari, nevažeći Statut iz 2011. g.Stari, nevažeći Statut Nezavisnog cestarskog sindikata
 

Na temelju članka 226. stavka 1. Zakona o radu ( NN br. 149/09) na Redovnoj skupštini Nezavisnog cestarskog sindikata održanoj dana 17. prosinca 2011. godine donesen je:
 
S T A T U T

NEZAVISNOG CESTARSKOG SINDIKATA

 

I. TEMELJNA NAČELA

Članak 1.

Nezavisni cestarski sindikat (u daljnjem tekstu Sindikat) je dobrovoljna, interesna i nestranačka organizacija radnika zaposlenih na poslovima koji su vezani uz ceste i autoceste u Republici Hrvatskoj, te onih radnika koji rade u srodnim djelatnostima.

Djelatnost Sindikata temelji se na načelima solidarnosti i uzajamnosti, prava na interesnom samoorganiziranju, dobrovoljnosti učlanjenja i istupanja i članstva, javnosti u radu i obavještavanju, te demokratskom i civilizaciskom rješavanju sporova.

Postupajući u skladu s tim načelima Sindikat poštuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, međunarodne konvencije i načela slobodne i pravne države.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Puni je naziv Sindikata: NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT.

Skraćeni je naziv Sindikata: NCS.

Sjedište Sindikata nalazi se u Zagrebu, Širolina 4.

Članak 3.

Sindikat je upisan u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sindikat ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima i obvezama utvrđenim Zakonima i ovim Statutom.

Članak 5.

Sindikat ima pečat okruglog oblika s tekstom na rubu: NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT, Zagreb, Širolina 4.

U sredini pečata nalazi se znak koji simbolizira osnovne cestovne infrastrukturne objekte (prometnica, most i tunel).

Svaka podružnica ima pravo za svoje potrebe izraditi pečat okruglog oblika, na kojemu je uz sadržaj iz stavka 1. i 2. ovog članka upisuje i naziv podružnice.

III. ZADACI I CILJEVI

Članak 6.

Osnovni zadatak Sindikata je zaštita gospodarskih, socijalnih i kulturnih interesa svojih članova. Sindikat u svako doba čuva neovisnost prema državnim ustanovama, trgovačkim društima, vjeroispovjestima, vjerskin zajednicama i političkim strankama.

Sindikat jamči ravnopravnost svim svojim članovima bez obzira na njihovu rasnu, spolnu, nacionalnu, vjersku, stranačku ili inu pripadnost, kao i njihova politička uvjerenja.

Članak 7.

Sindikat se priklanja i podržava demokratsko ustrojstvo Republike Hrvatske. Zalaže se za osiguranje i izgradnju socijalno pravne države i za daljnju demokratizaciju u gospodarstvu, državi i društvu. Sindikat ostvaruje i brani demokratski poredak i demokratska prava. Obveza je svakog člana svim zakonskim sredstvima, uključujući i štrajk, solidarno braniti prava, neovisnost i opstojnost Sindikata.

Članak 8.

Zadaci utvrđeni člancima 6. i 7. Statuta ostvaruju se obavljanjem sljedećih djelatnosti :

 1. Kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora;
 2. Ujedinjenje svih zaposlenih u hrvatskim cestama, autocestama i srodnim djelatnostima;
 3. Suradnja sa sindikatima u zemlji i inozemstvu;
 4. Udruživanjem sa sindikatima istih ili srodnih interesa;
 5. Namjenskim trošenjem sindikalnih sredstava;
 6. Zalaganjem za postignuće povoljnih plaća, zarada i uvjeta rada pomoću zaključivanja kolektivnih ugovora, sporazuma i dogovora;
 7. Postizanjem i osiguravanjem prava radnika u odlučivanju u poduzeću, kao i u općem gospodarskom području, sudjelovanjem u osnovnim skupinama ili savjetima, kao i podnošenjem prijedloga državnim tijelima, poslovodnim organima trgovačkih društava, poslodavcima i drugim institucijama u kojima se odlučuje o pravima radnika;
 8. Poboljšanjem i jedinstvenim uređenjem radnog, socijalnog i mirovinskog prava;
 9. Osiguranjem pravnih preduvjeta za slobodu sindikalnog djelovanja, naročito u slučaju samovoljnog prekida rada od strane poslodavca ( lock out );

  10. Poboljšanjem preventivnog djelovanja i unapređenjem zdrastvene zaštite;

 1. Poboljšanjem mjera sigurnosti na radu;
 2. Sindikalnim obrazovanjem;
 3. Pružanjem pravnih savjeta članovima;
 4. Unapređenjem mjera za oporavak, godišnji odmor i prehranu svih zaposlenih;
 5. Dodjelom potpore članovima prema financiskim mogućnostima Sindikata;
 6. Zaštitom članstva za vrijeme štrajka, i u slučaju progona zbog sindikalnog djelovanja.

IV. ČLANSTVO

Članak 9.

Članovi Sindikata mogu biti svi radnici koji prihvaćaju Statut, a zaposleni su u trgovačkim društvima koja se bave cestarskim ili srodnim djelatnostima.

Članak 10.

Osim radno aktivnih radnika, članovi Sindikata mogu biti inavlidi rada, umirovljenici, kao i radnici kojima je prestao radni odnos protiv njihove volje, a koji su prije toga bili članovi ovog Sindikata.

Članak 11.

Učlanjenje u Sindikat je dragovoljno. Članom Sindikata se postaje potpisivanjem pristupnice i uplatom prve članarine. Pristupnica se predaje sindikalnom povjereniku.

Članak 12.

U Sindikat ne mogu biti primljene osobe koje svojim ponašanjem, postupcima ili protupravnim radnjama (kazneno djelo) štite nečovječnost, kao i osobe koje pripadaju udruženjima koja su u svom stavu i aktivnostima neprijateljski raspoložena prema Sindikatu.

Članak 13.

Nakon primitka u članstvo, učlanjeni dobiva člansku iskaznicu koja je vlasništvo Sindikata.

Prilikom korištenja usluga i zastupanja Sindikata član mora predočiti svoju člansku iskaznicu.

Član je obvezan na traženje dokazati članstvo.

Članak 14.

Svaki član Sindikata ima pravo:

1. Sudjelovati u radu Sindikata;

2. Birati i biti biran u tijela Sindikata

3. Biti informiran o svim aktivnostima i stavovima Sindikata;

4. Inicirati aktivnosti Sindikata;

5. Zahtijevati pravnu i novčanu pomoć u skladu s aktima Sindikata;

6. Ukazivati na nezakonitosti i nepravilnosti u radu Sindikata;

7. Istupiti iz članstva prema svojoj volji.

Članak 15.

Dužnosti člana Sindikata su:

1. Postupanje u skladu s odredbama ovog Statuta;

2. Kao član poslovodnih i drugih tijela-organa poduzeća, političkih i državnih institucija dužan je postupati u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i Statutom poduzeća, te se opirati kršenju tih propisa i zauzimati se za prava i štititi interese radnika;

3. Savjesno i stručno izvršavanje radnih zadataka i zalaganje za afirmaciju stručnosti i profesionalnog odnosa prema radu;

4. Pridržavati se svih preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu;

5. Čuvanje imovine Sindikata;

6. Čuvanje imovine poduzeća;

7. Ponašati se prema drugim radnicima u poduzeću pristojno, kolegijalno i u skladu s načelima radničke solidarnosti;

8. Uredno plaćati članarinu i namirivati druge obveze prema Sindikatu;

9. Propagiranje Sindikata s ciljem povećavanja broja njegovih članova;

10. Izvršavanje odluka tijela Sindikata.

Članak 16.

Djelovanje Sindikata financira se iz sredstava članarine, prihoda od imovine i prava, od priloga i darova, kao i drugih na zakonu zasnovanih izvora.

Iz tih sredstava financiraju se aktivnosti iz Programa Sindikata.

Članarinu se obračunava i ubire u sindikalnoj podružnici, a uplaćuje na žiro račun Sindikata

Visina članarine iznosi najmanje 1%, a osnovica za plaćanje članarine je neto plaća.

Odluku o promjeni visine i raspodjeli članarine donosi Središnji odbor Sindikata.

Članak 17.

Članovima koji odlaze na odsluženje vojnog roka, odgovarajuću civilnu službu, za vrijeme obavljanja izborne funkcije, kao i za vrijeme boravka u zatvoru miruju sva prava i obveze člana.

Članak 18.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

1. Istupanjem;

2. Brisanjem;

3. Isključenjem;

4. Smrću.

Članak 19.

Istupanje iz članstva u Sindikatu ostvaruje se potpisom istupnice i vraćanjem članske iskaznice povjereniku.

 1. Član sindikata može bezuvjetno istupiti iz članstva u bilo koje vrijeme, prema vlastitoj odluci.
 2. Danom prestanka članstva u sindikatu smatra se dan dostave popunjene izjave o istupanju iz članstva.
 3. Član sindikata dužan je s danom dostave popunjene izjave o istupanju a u krajnjem roku od 15 dana podmiriti svoja dugovanja prema sindikatu po bilo kojoj osnovi.
 4. Neispunjavanjem obaveze iz stavka 3. sindikat zadržava pravo prisilne naplate tražbine.
 5. Ove odredbe sastavni su dio svih pojedinačnih akata na osnovi kojih članu sindikata nastaje matrijalna obveza.

Članak 20.

Potpisana istupnica i članska iskaznica preko povjerenika prosljeđuju se u Sindikat.

Članak 21.

Član koji krši Statut ili druge akte Sindikata ili ne provodi odluke koje su obvezne za sve članove može biti kažnjen:

§ izricanjem ukora;

§ privremenim udaljavanjem sa sindikalne funkcije (suspenzija);

§ isključenjem iz članstva u Sindikatu.

Odluku o kazni donosi Sud časti u pisanom obliku. Odluka se donosi na temelju iskaza okrivljenog člana, mišljenja nadležnog povjerenika i drugih dokaza.

Protiv odluke Suda časti, kažnjeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana podnijeti žalbu Središnjem odboru. Središnji odbor odlučuje o žalbi u roku ne dužem od 30 (trideset) dana, a njegova odluka je konačna.

Članak 22.

Istupanjem, brisanjem ili isključenjem iz članstva u Sindikatu prestaju sve prema Statutu važeće sindikalne povlastice, uključujući i pravnu zaštitu.

Sindikat će izvršiti brisanje onog člana koji neopravdano ne plati članarinu u roku od 3 (tri) mjeseca uzastopno.

Članak 23.

O osobnim sukobima među članovima Sindikata ne smije se raspravljati niti na jednom sindikalnom skupu. Takve sukobe rješava nadležni sindikalni povjerenik na zahtijev jedne od sukobljenih strana, ili na vlastitu inicijativu.

Ako povjerenik sukob ne uspije riješiti, dužan je o tome obavijestiti Središnji odbor.

V. USTROJSTVO I TIJELA

Članak 24.

Tijela Sindikata su:

1. Skupština Sindikata;

2. Središnji odbor;

3. Nadzorni odbor;

4. Statutarno povjerenstvo;

5. Sud časti.

 1. SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo Sindikata

Zastupnici na Skupštini Sindikata su članovi podružnica, izabrani sukladno članku . ovog Statuta.

Članak 26.

Skupština sindikata na svom zasjedanju :

1. Donosi, mijenja i dopunjuje Poslovnik o radu skupštine;

 1. Donosi, mijenja i dopunjuje Statut;
 2. Donosi Program rada Sindikata;
 3. Bira i opoziva predsjednika skupštine, predsjednika Sindikata, Nadzorni odbor, Statutarno povjerenstvo i Sud časti;
 4. Razmatra i usvaja izvješća tijela Sindikata;
 5. Odlučuje o raspolaganju sindikalnom imovinom;
 6. Odlučuje o prestanku rada Sindikata;
 7. Odlučuje o svim ostalim pitanjima koja su važna za rad i ostvarivanje zadataka i ciljeva Sindikata.

Skupština Sindikata može prenijeti na Središnji odbor svoje ovlasti iz točaka 2. , 6., 8. prethodnog stavka.

Izvanredna skupština Sindikata rješava i pitanja koja predlože predlagači saziva Izvanredne skupštine.

Članak 27.

Zasjedanje Skupštine Sindikata može biti redovno ili izvanredno.

Redovno i izvanredno zasjedanje saziva predsjednik Sindikata. U slučaju njegove spriječenosti, ili ako ne želi sazvati skupštinu, a za to nema valjani razlog, zasjedanje skupštine Sindikata saziva Središnji odbor.

Članak 28.

Redovno zasjedanje skupštine Sindikata održava se svake 4 (četiri) godine.

Predsjednik skupštine obavještava zastupnike o redovnom zasjedanju najmanje 15 (petnaest) dana prije zasjedanja.

Članak 29.

Izvanredno zasjedanje skupštine Sindikata saziva se na zahtjev:

1. Središnjg odbora Sindikata;

2. Nadzornog odbora Sindikata;

3. Više od 25% (dvadeset pet posto) zastupnika skupštine Sindikata;

4. Izvršnog odbora bilo koje podružnice Sindikata.

Zahtijev za izvanredno zasjedanje predaje se predsjedniku Sindikata u pisanom obliku.

Predsjednik je dužan sazvati zahtijevanu izvanrednu skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, a zasjedanje se mora održati u sljedećih 30 (trideset) dana.

Ako predsjednik Sindikata na zahtijev predlagača ne sazove izvanrednu skupštinu, sazivaju je sami predlagači koji onda i predlažu njezin dnevni red.

Članak 30.

Zasjedanje Skupštine Sindikata može se održati samo ako je nazočna 2/3 većina od ukupnog broja zastupnika skupštine.

Odluke koje donese Skupština pravovaljane su ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih zastupnika.

Članak 31.

Radom Skupštine Sindikata rukovodi Predsjednik skupštine.

Predsjednik Skupštine Sindikata:

1. Rukovodi Skupštinom Sindikata;

2. Potpisuje odluke i zaključke Skupštine Sindikata;

3. Obavlja i druge poslove predviđene Statutom Sindikata i Poslovnikom o radu Skupštine Sindikata.

Članak 32.

Na svakom redovnom zasjedanju Skupštine Sindikata bira se predsjednik Skupštine.

Predsjednika Skupštine Sindikata bira Skupština javnim glasovanjem.

Ako ima više kandidata izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova prisutnih zastupnika.

Članak 33.

Ako se u roku od 90 (devedeset) dana od dana saziva redovita Skupština Sindikata ne može održati, Skupština se raspušta.

Skupštinu Sindikata raspušta predsjednik Skupštine.

Nakon raspuštanja pristupa se u podružnicama izboru novih zastupnika Skupštine Sindikata.

2. SREDIŠNJI ODBOR

Članak 34.

Središnji odbor Sindikata je najviše izvršno i odlučujuće tijelo Sindikata u periodu između dva zasjedanja Skupštine Sindikata.

Središnji odbor Sindikata čine:

 1. Predsjednik Sindikata;
 2. Onoliko članova koliko izabere Skupština Sindikata, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti podružnica s obzirom na broj članova Sindikata u svakoj od njih. Svaka podružnica od svojih članova izvršnog odbora imenuje po jednog dopredsjednika Sindikata, osim one podružnice iz koje je Predsjednik Sindikata.

Članak 35.

Predsjednik Sindikata po položaju je i predsjednik Središnjeg odbora, a dopredsjednici Sindikata su istovremeno i dopredsjednici Središnjeg odbora.

Članak 36.

Središnji odbor:

 1. Provodi odluke Skupštine Sindikata;
 2. Odgovoran je za zakonitost rada Sindikata;
 3. Donosi odluke o udruživanju u sindikate više razine, i delegira svoje predstavnike u njih;
 4. Odgovoran je za financisko poslovanje i imovinu Sindikata;
 5. Donosi pravilnike i druge akte iz svoje nadležnosti;
 6. Prati osnove za kolektivno pregovaranje, druge dogovore i sporazume;
 7. Donosi odluku o raspisivanju referenduma za provođenje generalnog štrajka. Na temelju provedenog referenduma donosi odluku o stupanju u generalni štrajk;

8. Utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Sindikata;

9. Podnosi Skupštini Sindikata izvješće o radu i poslovanju Sindikata.

10. Odlučuje o potrebi zasnivanja i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Sindikatu i raspisuje natječaje za iste;

11. Donosi odluku o visini plaća i naknada za zaposlene u Sindikatu;

12. Imenuje ovlaštenike za potpisivanje isplata sa računa Sindikata;

13. Osniva posebna povjerenstva, radne skupine i slično;

14. Podržava i usklađuje aktivnosti za poboljšanje i uređenje životne i radne okoline zaposlenih;

15. Donosi odluku o pokretanju glasila Sindikata, i bira članove uredništva;

16. Prima žalbe na rad i postupke zaposlenih u Sindikatu i donosi odluke o njima;

17. Između dva zasjedanja Skupštine Sindikata bira članove Nadzornog odbora i Statutarnog povjerenstva u slučaju njihove ostavke ili prestanka članstva u Sindikatu;

18. Odlučuje o svim ostalim pitanjima važnim za rad Sindikata.

 1. Donosi Financijski plan Sindikata;
 2. Odlučuje o promjeni naziva i sjedišta sindikata;
 3. Usklađuje statut s promjenama zakona o radu

23. Donosi odluku o prijemu nove podružnice

24. Priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta

U slučaju generalnog štrajka Središnji odbor preuzima funkciju Štrajkačkog odbora.

Članak 37.

Članovi Sedišnjeg odbora u slučaju spriječenosti pisanim putem mogu imenovati svog zamjenika za pojedinu sjednicu .

U slučaju da neki od članova Središnjeg odbora iz bilo kojih razloga ne sudjeluje u radu, a ne imenuje svojeg zamjenika kako je predviđenu u prethodnom stavku, Izvršni odbor njegove podružnice dužan je imenovati drugog kandidata. Novoimenovani član Središnjeg odbora obavlja svoju dužnost do slijedećeg redovnog zasjedanja Skupštine Sindikata.

Članak 38.

Središnji odbor odluke donosi na svojim sjednicama.

Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Središnjeg odbora.

Predsjednik saziva sjednice na vlastitu inicijativu, ili na zahtjev najmanje 2 ( dva ) člana odbora.

U slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu saziva jedan od dopredsjednika Sindikata kojeg za to predsjednik prethodno ovlasti.

Sjednicama Središnjeg odbora može prisustvovati i svaki sindikalni povjerenik podružnice, ali bez prava glasa.

Članak 39.

Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova odbora.

Odluke koje donese Središnji odbor pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična večina nazočnih članova odbora.

Članak 40.

Članu Središnjeg odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran i to ako:

§ Podnese ostavku;

§ Prestane mu članstvo u Sindikatu;

§ Neopravdano ne prisustvuje sjednicama Središnjeg odbora Sindikata;

§ Odlukom Izvršnog odbora njegove podružnice.

U tom se slučaju primjenjuju odredbe članka 37. stavak 2. ovog Statuta.
 

Predsjednik Sindikata

Članak 41.

Predsjednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat.

Predsjednik Sindikata predsjedava sjednicama Središnjeg odbora.

Predsjednik Sindikata:

1. Odgovoran je za zakoniti rad Sindikata;

2. Odgovoran je za materijalno-financisko poslovanje Sindikata;

3. Odgovoran je za provedbu odluka koje su donijela tijela Sindikata;

4. Priprema, saziva i vodi sjednice Središnjeg odbora;

5. Organizira djelovanje Sindikata u cilju ostvarivanja donešenog programa;

6. Ima pravo uvida u sve vidove poslovanja podružnica, i u okviru mogućnost prisustvuje sjednicama izvršnih odbora podružnica;

7. Može sazvati Izvršni odbor podružnice ako smatra da je to neophodno, i ako se ne održavaju u za to predviđenim intervalima;

8. Potpisuje kolektivne ugovore koje sklapa Sindikat;

9. Podnosi izvještaj Središnjem odboru,

10. Obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovim Statutom.

Predsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata, a bira se na 4 ( četiri ) godine.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini Sindikata, Središnjem odboru i Nadzornom odboru.

Predsjednik Sindikata može svoju funkciju obavljati volonterski ili profesionalno

Članak 42.

Predsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata tajnim ili javnim glasovanjem, na prijedlog najmanje 30 (trideset) zastupnika Skupštine ili 10% članova Sindikata.

Za predsjednika Sindikata izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih zastupnika.

Ako u prvom krugu niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova iz stavka 2. ovog članka, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova u prvom krugu.

U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova.

Članak 43.

U slučaju nepridržavanja odredaba Statuta, neprovođenja odluka tijela Sindikata, nesavjesnog gospodarenja financijskim sredstvima i imovinom Sindikata, Središnji odbor mora svojom odlukom suspendirati predsjednika Sindikata.

Odluka o suspenziji donosi se sa 2/3 (dvotrećinskom) većinom ukupnog broja članova Središnjeg odbora.

Suspenzija traje do sazivanja izvanredne Skupštine Sindikata koju treba sazvati u roku od 3o (trideset) dana od dana izricanja suspenzije, a zasjedanje se mora održati u narednih 60 (šezdeset) dana.

Dok traje suspenzija, poslove predsjednika Sindikata obnaša jedan od dopredsjednika Sindikata, kojeg izaberu članovi Središnjeg odbora.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 44.

Nadzorni odbor provodi nadzor nad financijskim poslovanjem, gospodarenjem imovinom te svim drugim aktivnostima Sindikata.

Nadzorni odbor ima onoliko članova koliko ima podružnica (iz svake po jedan), a ako bi to bio paran broj tada podružnica koja ima najveći broj članova daje još jednog člana. Izabrani članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Sindikata, na rok od 4 (četiri) godine.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati samo ako joj prisustvuje natpolovična većina članova.

Da bi odluke Nadzornog odbora bile valjane potrebno je da se za njih izjasni 2/3 (dvije trećine) prisutnih članova.

Svakih 3 mjeseca mjeseci Nadzorni odbor podnosi izvješće Središnjem odboru, a na svakom zasjedanju (redovnom ili izvanrednom) Skupštini Sindikata.

Na zahtjev Središnjeg odbora, bilo kojeg Izvršnog odbora podružnice ili grupe od najmanje 15 (petnaest) članova Sindikata, Nadzorni odbor dužan je u zatraženom trenutku izvršiti kontrolu zahtjevanog područja djelovanja Sindikata.

Na temelju svojih nalaza Nadzorni odbor predlaže Skupštini Sindikata ili Središnjem odboru poduzimanje mjera ili donošenje odluka.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi Središnjeg odbora, Statutarnog povjerenstva Sindikata i suda časti Sindikata.

Po isteku mandata isti se članovi mogu opet birati u novi Nadzorni odbor Sindikata.

4. STATUTARNO POVJERENSTVO

Članak 45.

Statutarno povjerenstvo:

1. Daje tumačenje ovog Statuta;

2. Ocijenjuje usklađenost odluka tijela Sindikata s odredbama Statuta i drugim aktima Sindikata;

3. Priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta.

4. Statutarno povjerenstvo ima 3 ( tri ) člana, koje bira Skupština Sindikata na period od 4 ( četiri ) godine.

Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika Statutarnog povjerenstva.

Članovi Statutarnog povjerenstva ne mogu biti članovi Središnjeg odbora ili Nadzornog odbora.

Po isteku mandata članovi mogu opetovano biti birani u povjerenstvo.

5. SUD ČASTI

Članak 46.

Sud časti:

1. Izvješćuje Središnji odbor o slučajevima kršenja Statuta ili drugih akata Sindikata;

2. Posreduje u sporovima između tijela Sindikata i tijela podružnice;

3. Donosi odluke o kaznama za članove Sindikata.

Sud časti ima onoliko članova koliko ima podružnica, a u slučaju parnog broja još jednog člana daje podružnica koja ima najveći broj članova.

Članovi međusobno biraju predsjednika Suda časti.

Mandat članovima suda traje 4 ( četiri ) godine.

Da bi odluka koju Sud časti donese bila pravovaljana, za nju treba glasati natpolovična većina prisutnih.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Središnjeg odbora Sindikata, ili članovi Nadzornog odbora Sindikata.

Po isteku mandata isti članovi mogu opetovano biti izabrani u Sud časti.

VI. SINDIKALNE PODRUŽNICE

Članak 47.

Sindikalna podružnica je temeljni oblik organiziranja, a nju čine članovi Sindikata zaposleni na području poslodavca za koje je podružnica utemeljena, ali i na području drugog poslodavca do utemeljenja nove podružnice.

Sindikalna podružnica može utemeljiti svoje ogranke ili grupe, a može se organizirati i regionalno radi lakšeg provođenja zadataka, neovisno o području djelovanja podružnice.

Sindikalna podružnica može utemeljiti i presjedništvo podružnice radi lakšeg poslovanja, u tom slučaju sva prava i obveze uređuje odlukom koju mora potvrditi Izvršni odbor podružnice.

Osim podružnica utemeljenih ovim Statutom, mogu se utemeljiti i druge podružnice, a za utemeljenje je potrebno najmanje 20 (dvadeset) članova.

Odluku o prijemu nove podružnice donosi Središnji odbor Sindikata.

Sindikalna podružnica nema svojstvo pravne osobe, i nema svoj vlastiti račun.

U cilju lakšeg financijskog poslovanja podružnica otvara svoj podračun.

Članak 48.

Sindikalna podružnica:

1. Usklađuje, štiti i promiče interese svojih članova;

2. Utvrđuje zahtjeve svojeg članstva prema poslodavcu u skladu s pravima iz kolektivnog ugovora i zakona s područja radnog i socijalnog prava;

3. Utvrđuje cijenu rada i zalaže se za ostvarivanje odgovarajuće plaće i dobiti, naknade i druga primanja;

4. Zalaže se za stvaranje boljih uvjeta rada i zaštite na radu;

5. Vodi brigu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o radu, te za slobodu rada i djelovanje Sindikata i sindikalnih povjerenika, sindikalnih predstavnika i izabranih funkcionera podružnice;

6. Organizira različite oblike upozorenja i pritisaka na poslodavca uključujući i štrajk, s ciljem ostvarenja prava radnika;

7. U slučaju potrebe organizira štrajk na način koji je propisan zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim Statutom;

8. Inicira kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te ga supotpisuje.

Članak 49.

Ako kod poslodavca djeluje više sindikata ili sidikalnih podružnica, međusobno će uskladiti stavove i zahtjeve u odnosu na pojedina pitanja prihvaćajući najpovoljnije rješenje za cijelokupno članstvo.

Članak 50

Tijela Sindikalne podružnice su:

1. Skupština podružnice;

2. Izvršni odbor podružnice;

3. Nadzorni odbor podružnice.

VII. SKUPŠTINA PODRUŽNICE

Članak 51.

Skupština podružnice je najviše tijelo sindikalne podružnice.

Zastupnike Skupštine podružnice biraju članovi podružnice i to na svakih 50 (pedeset) članova podružnice 1 (jedan) zastupnik Skupštine podružnice. Rezultat dobiven dijeljenjem se ne zaokružuje.

Ako podružnica ima manje od 100 (sto) članova, neovisno o prethodnom stavku izabire 2 (dva) zastupnika Skupštine podružnice.

Skupština podružnice bira predsjednika podružnice.

Skupština podružnice potvrđuje mandat članovima Izvršnog odbora koje je članstvo prethodno izabralo. Broj članova Izvršnog odbora je promjenjiv, a ovisi o broju članova podružnice, i potrebama za efikasan rad.

Članak 52.

Skupština podružnice :

1. Prije svakog zasjedanja bira predsjednika Skupštine podružnice;

2. Donosi, mjenja i dopunjuje Poslovnik o svome radu;

3. Odlučuje o utemeljenju grupa ili ogranaka podružnice, ili drugih organizacijskih oblika unutar podružnice, te njihovim ovlastima i načinu rada;

4. Donosi Program rada podružnice;

5. Bira i opoziva predsjednika podružnice natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika;

6. Potvrđuje mandat od baze izabranim članovima Izvršnog odbora;

7. Odlučuje o promjeni sjedišta podružnice;

8. Odlučuje o žalbama na odluke Izvršnog odbora;

9. Odlučuje o promjeni broja članova Izvršnog odbora;

10. Bira Nadzorni odbor podružnice;

11. Donosi i druge odluke o radu Podružnice, a koje ne donose tijela Sindikata ;

12. Donosi financiski plan podružnice.

Skupština podružnice može prenjeti ovlasti iz ovog članka iz stavaka 6, 7, 10,11 i 13 na Izvršni odbor.

Članak 53.

Zasjedanje Skupštine podružnice može biti redovito ili izvanredno.

Redovito i izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva predsjednik podružnice. U slučaju njegove spriječenosti ili kada on to ne želi redovito i izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva izvršni odbor.

Članak 54.

Redovito zasjedanje Skupštine podružnice saziva se jednom u dvije godine. Na tom zasjedanju se nakon podnesenih izvješća o radu i financijskom poslovanju aklamacijom produžuje mandat izabranom vodstvu na sljedeće dvije godine.Za odluke je potrebna natpolovična većina glasova prisutnih zastupnika.

U slučaju da Skupština podružnice ne produži mandat izabranom vodstvu ili ne prihvati izvješća, u roku 30 (trideset) dana Predsjednik skupštine podružnice u suradnji sa Izvršnim odborom mora sazvati izvanrednu izbornu Skupštinu podružnice.

Redovita izborna Skupština podružnice saziva se svake 4 (četiri) godine.

Predsjednik podružnice obavještava zastupnike skupštine najmanje 15 (petnaest) dana prije zasjedanja.

Članak 55.

Izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva se na zahtijev:

1. Izvršnog odbora;

2. Više od 25% ( dvadeset pet posto ) zastupnika Skupštine podružnice;

3. Nakon što Skupština podružnice nije prihvatila izvješća ili produžila mandat izabranom vodstvu podružnice.

Zahtjev za izvanredno zasjedanje predaje se Predsjedniku podružnice u pisanom obliku. Predsjednik podružnice dužan je sazvati zasjedanjeu roku 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, a zasjedanje se mora održati u slijedećih 30 (trideset) dana.

Ako predsjednik podružnice ne sazove izvanredno zasjedanje, zasjedanje saziva predlagač koji predlaže i dnevni red izvanrednog zasjedanja.

Članak 56.

Zasjedanje Skupštine podružnice može se održati samo ako je nazočno 2/3 (dvije trećine) od ukupnog broja zastupnika.

Odluke Skupštine podružnice su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih zastupnika.

Sve donesene odluke potpisuje predsjednik Skupštine podružnice.

VIII. IZVRŠNI ODBOR PODRUŽNICE

Članak 57.

Izvršni odbor sindikalne podružnice najviše je izvršno i odlučujuće tijelo između dva zasjedanja Skupštine podružnice.

Izvršni odbor čine:

1. Predsjednik podržnice;

2. Dopredsjednici podružnice;

3. Na Skupštini podružnice potvrđeni članovi, ali tako da ukupni zbroj 1, 2, i 3 uvjek bude neparan. Svaki član izvršnog odbora može imati zamjenika.

Člana Izvršnog odbora bira i opoziva članstvo iz organizacijske jedinice Društva natpolovičnom većinom. U slučaju opoziva člana Izvršnog odbora bira se novi član koji u cijelosti preuzima njegove ovlasti i dužnosti.

Status tako izabranom članu potvrđuje sukladno članku 52. ovog Statuta Izvršni odbor na svojoj sjednici.

Predsjednik sindikalne podružnice po položaju je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini podružnice i nadležnim tijelima Sindikata.

Članak 58.

Izvršni odbor Podružnice:

1. Izvršni odbor radi na svim onim zadacima koje mu povjeri članstvo, tijela Sindikata i Skupština podružnice, a koji se temelje na Statutu, Programu rada, aktima i odlukama tijela Sindikata , te zakonskim propisima, i odgovara za izvršavanje istih;

2. Inicira kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te predlaže svoje članove u pregovaračke odbore;

3. Odgovara za zakonitost rada podružnice;

4. Podnosi izvješće o svom radu Skupštini podružnice;

5. Inicira provođenje štrajka i drugih industrijskih akcija;

6. Utvrđuje sindikalnu listu kandidata i njihovih zamjenika za radnička vijeća;

7. Osniva potrebne radne skupine;

8. Omogućava stručnu i pravnu zaštitu članovima, vezano uz radne odnose;

9. Može sazvati skupštinu Sindikata;

10. Članovi izvršnog odbora na sjednici mogu izabrati svoje uže operativno tijelo «PREDSJEDNIŠTVO« koje se sastoji od predsjednika i izabranih dopresjednika podružnice

11. Sjednice Izvršnog odbora iii Predsjedništvo sazivaju se jedamput mjesečno, U slučaju da se bilo koji član podružnice ne pridržava Statuta, odluka skupštine, odluka izvršnog odbora, ili odluka Sindikalnih tijela, Izvršni odbor je dužan odmah pokrenuti postupak, a ako se radi o članu koji obnaša sindikalnu funkciju – suspendirati ga;

12. Odlučuje o svim nepovratnim isplatama sa podračuna podružnice koje su u većem iznosu od onog koji je propisan pravilnicima podružnice ili odlukama Skupštine podružnice.

13. Odlučuje o odabiru Sindikalnog povjerenika i nositelja ovlasti radničkog vijeća, ili o davanju suglasnosti za iste.

Članak 59.

Članovi Izvršnog odbora u slučaju spriječenosti dužni su obavijestiti svog izabranog zamjenika.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Predsjednik podružnice.

Predsjednik podružnice saziva sjednice na vlastitu inicijativu, prema članku 58. stavku 11. ovog Statuta ili na zahtijev dva člana Izvršnog odbora.

U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi dopredsjednici podružnice.

Članak 60.

Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina prisutnih.

Predsjednik Podružnice

Članak 61.

Predsjednik podružnice:

1. Radi na onim zadacima i aktivnostima koje mu povjeri članstvo, tijela podružnice i Sindikata, Skupština podružnice, a koji se temelje na Statutu, Programu, i aktima podružnice i Sindikata, te zakonskim propisima;

2. Predstavlja podružnicu;

3. Potpisuje akte podružnice;

4. O svom radu podnosi izvješće na svakoj sjednici Izvršnog odbora.

Predsjednik podružnice može sazvati Središnji odbor Sindikata.

Za sve odluke za koje nema ovlaštenje Izvršnog odbora, obavezan je zatražiti mišljenje članova Predsjedništva izvršnog odbora, (što zbog hitnosti može učiniti i telefonski, faksom, e-mailom ili drugim sredstvima komunikacije, preliminarnu suglasnost), a zatim na prvom slijedećem zasjedanju Izvršnog odbora takvu odluku potvrditi.

U slučaju da predsjednik Podružnice iz bilo kojeg razloga ne obavlja svoju dužnost (ostavka, suspenzija, odlazak u drugu tvrtku ili drugi razlozi) zamjenjuje ga dopredsjednici podružnice koji je dužan u roku 30 (trideset) dana sazvati izvanrednu skupštinu podružnice, a koja se mora održati u slijedećih 60 (šezdeset) dana.

Ukoliko dopredsjednici Podružnice u navedenom roku ne sazove izvanrednu skupštinu ta obveza prelazi na predsjednika Skupštine podružnice.

U slučaju da je i to neizvedivo, cijelu proceduru obvezan je provesti predsjednik Sindikata.

IX. NADZORNI ODBOR PODRUŽNICE

Članak 62

Skupština podružnice može izabrati Nadzorni odbor Podružnice.

Nadzorni odbor podružnice kontrolira cijelokupan rad podružnice.

Sačinjavaju ga 3 (tri) člana, koji međusobno biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednice odbora održavaju se svaka 2 (dva) mjeseca, i sa njih se obavezno podnosi izvješće na slijedećem zasjedanju Izvršnog odbora.

Na zahtijev Izvršnog odbora, predsjednika Sindikata, predsjednika ili dopredsjednika podružnice, dva člana Izvršnog odbora ili najmanje 15 (petnaest) članova podružnice, Nadzorni odbor dužan je trenutno izvršiti zahtijevani nadzor, i o tome odmah izvijestiti tražioca i Izvršni odbor .

X. ŠTRAJK

Članak 64.

Štrajk se pokreće kao zadnje sredstvo u slučaju da je nemoguće postići sporazum s poslodavcem oko osnovnih radničkih prava.

Odluku o generalnom štrajku donosi Središnji odbor Sindikata i takva je odluka obvezna za sve članove Sindikata.

Odluku o bilo kojoj vrsti štrajka (ciljani, upozorenja ili sveobuhvatni) u podružnici donosi Izvršni odbor podružnice.

Štrajk se provodi isključivo prema odredbama Zakona o radu, Statuta, Kolektivnog ugovora i ostalih propisa.

Članak 65.

Kod provođenja generalnog štrajka Štrajkački odbor je Središnji odbor Sindikata, a predsjednik Sindikata ga obvezno predvodi.

Kod štrajka u podružnici članovi Predsjedništva Izvršnog odbora čine Štrajkački odbor, a predsjednik Podružnice obavezno ga predvodi.

Štrajkački odbori donose Programe štrajkačkih aktivnosti.

Članak 66.

Član Sindikata ne smije sudjelovati u štrajku kojeg ne organiziraju Sindikat ili Podružnica koje je član, odnosno u štrajku kojeg Sindikat ili Podružnica ne podržava.

XI. FINANCIRANJE I GOSPODARENJE SREDSTVIMA SINDIKATA

Članak 67.

Sredstva za rad sindikata osiguravaju se:

1. Sredstvima iz sindikalne članarine;

2. Dobrovoljnim prilozima članova i trećih osoba;

3. Drugim načinima sukladno Zakonu.

Za pribavljanje sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti Sindikat može osnovati trgovačko društvo sukladno posebnom zakonu.

Članak 68.

Financijski plan Sindikata donosi Središnji odbor.

Financijskim planom predviđaju se prihodi i rashodi.

Sredstva Sindikata troše se sukladno financijskom planu.

Sindikat posluje preko žiro-računa.

Članak 69.

Za provođenje Financiskog plana odgovoran je Središnji odbor, koji u tu svrhu može osnovati posebnu stručnu skupinu.

Za angažiranje financijskih sredstava, čiji je iznos veći od iznosa dozvoljenog osnovnim odlukama Skupštine, Središnjeg i Izvršnog odbora, potrebna je odluka Središnjeg odnosno Izvršnog odbora, isključivo za tu namjenu.

Članak 70.

Svaki dokument kojim se angažiraju financijska sredstva Sindikata mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe Sindikata ili osobe koju ovlasti Središnji odbor .

Članak 71.

Materijalna potpora članovima Sindikata pružat će se kroz djelovanje podružnica koje su u tu svrhu dužne donijeti odgovarajuće akte.

Članak 72.

Pravna zaštita pružat će se svakom članu, vezano uz radno-pravne sporove i sve drugo što proizlazi iz sindikalnog djelovanja, na način i pod uvjetima koji se temelje na odluci Središnjeg odbora, odnosno Izvršnog odbora.

XII. INFORMIRANJE I PROMIDŽBA

Članak 73.

Sindikat je obvezan pravovremeno informirati svoje članove o svim svojim aktivnostima, a osobito o onim za koje vlada poseban interes članstva, poput kolektivnog pregovaranja, donošenja pravilnika, koncesija i slično.

Članak 74.

U svrhu kvalitetnijeg informiranja Sindikat ili Podružnica može pokrenuti svoju web stranicu, glasilo ili druga sredstva informiranaj sl.

Odluku o osnivanju glasila Sindikata donosi Središnji odbor a o osnivanju glasila Podružnice Izvršni odbor.

Članak 75.

U cilju učinkovitije promidžbe Sindikat se može služiti i koristiti plakate, publikacije i slično.

XIII. PRESTANAK RADA SINDIKATA

Članak 76.

Sindikat prestaje postojati ako se ispune pretpostavke predviđene člankom 251. Zakona o radu.

Prijedlog za prestanak može podnijeti najmanje 50% (pedeset posto) članova.

Odluku o prestanku rada donosi isključivo Skupština koncenzusom svih nazočnih na skupštini sindikata.

Odluka o prestanku mora u sebi sadržavati i pravnog sljednika Sindikata koji time preuzima sva prava i obveze, te odluku o imovini.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi skupština Sindikata, osim u slučaju drugačije određenim ovim statutom.

Članak 78.

U slučaju nesuglasja bilo kojeg akta Sindikata ili podružnice sa Statutom, primjenjuje se Statut.

Za tumačenje Statuta nadležno je Statutarno povjerenstvo.

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na skupštini Sindikata a primjenjuje se od 01.siječnja 2012. godine.

Zagreb, 17. prosinac 2011 godine

Predsjednik Skupštine Sindikata

 

________________________________
Nikica Borovina

DETALJI VLADINOG POPUŠTANJA SINDIKATIMA Nakon 65. radit će samo onaj tko to želi: Poslodavci neće u penziju smjeti slati 65-godišnjake koji to neće

DETALJI VLADINOG POPUŠTANJA SINDIKATIMA Nakon 65. radit će samo onaj tko to želi: Poslodavci neće u penziju smjeti slati 65-godišnjake koji to neće

(Jutarnji list)
Ako radnik ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće ga se moći poslati u mirovinu sa 65 godina, kao što je sada definirano u Zakonu ...
Opširnije
Čovjek koji je prijavio Kalmetu: Da ga je Plenković smijenio, bio bi osuđen

Čovjek koji je prijavio Kalmetu: Da ga je Plenković smijenio, bio bi osuđen

(Index)
"SUDAC je poklonio vjeru optuženicima, a ne svjedocima. Kad je već tako, bilo je za očekivati da Božidar Kalmeta danas bude oslobođen" ...
Opširnije
'PA NAŠ MINISTAR UOPĆE NE ZNA KOLIKE SU NAM PLAĆE' Izjava Kujundžića izazvala žestoke reakcije među liječnicima

'PA NAŠ MINISTAR UOPĆE NE ZNA KOLIKE SU NAM PLAĆE' Izjava Kujundžića izazvala žestoke reakcije među liječnicima

(Jutarnji list)
"Nisam ekspert za financije, ali mislim da je predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) Krešimir Luetić krivo rekao da je prosječna p ...
Opširnije