Pravilnik o poslovanju Kase uzajamne pomoći Nezavisnog cestarskog sindikata 
 
Na temelju Statuta Nezavisnog cestarskog sindikata, na sjednici Središnjeg odbora održanoj dana 6. prosinca 2018. godine donesen je
 

PRAVILNIK

O POSLOVANJU KASE UZAJAMNE POMOĆI

NEZAVISNOG CESTARSKOG SINDIKATA

 
 I. OPĆE ODREDBE

 
Članak  1.
 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se osnovna pravila vođenja Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: Kasa) koja djeluje u Nezavisnom cestarskom sindikatu i njegovim podružnicama, a specijalno glede pitanja osnivanja Kase, stjecanja i prestanka članstva, prava i dužnosti članova, upravljanja i raspolaganja sredstvima Kase te vlasništva nad sredstvima Kase. Pravilnikom se posebno uređuje nadzor nad radom Kase i prestanak rada Kase.

-        Osnivač Kase je Nezavisni cestarski sindikat.

-        Kasa se utemeljuje sa svrhom međusobnog pomaganja članova kroz dodatnu dobrovoljnu štednju i međusobno financijsko pomaganje kroz davanje financijskih sredstava, sve s ciljem poboljšanja materijalno-socijalnog položaja članova Kase.

-        Sjedište Kase je u Zagrebu, Stjepana Širole 4.

-        Sve uplate i isplate Kase vode se preko žiro računa Kase.

-        Poslovanje i rad kase nadzire Nadzorni odbor Kase.


Članak 2.

Novčana sredstva Kase sastoje se od:

•     uplaćenih sredstava Nezavisnog cestarskog sindikata,

•     upisnine u Kasu,

•     mjesečnih članskih uloga,

•     sredstava za manipulativne troškove,

•     kamata po viđenju,

•     drugih izvanrednih prihoda.

-      Na uplaćena sredstva i svoje uloge, članovi Kase ne ostvaruju pravo na kamatu niti na bilo koji drugi oblik prinosa.

-      Sredstvima Kase raspolaže i upravlja Nadzorni odbor na način propisanim ovim Pravilnikom.

 
 
II. ČLANSTVO U KASI


Članak 3.

Član Kase može biti svaki radnik koji je zasnovao radni odnos u društvima u kojima Nezavisni cestarski sindikat ima članstvo, a član je Nezavisnog cestarskog sindikata i prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

Član Kase postaje se potpisivanjem izjave o pristupu Kasi (pristupnica) i uplatom osnivačkog uloga (upisnine).
 
 
Članak 4.

Član Kase ima prava i obveze:

·       dobivati zajmove pod uvjetima iz ovog Pravilnika,

·       predlagati izmjene i dopune ovog Pravilnika,

·       redovno uplaćivati mjesečni članski ulog,

·       redovno otplaćivati dobiveni zajam,

·       pridržavati se odredbi Pravilnika i zaključaka organa Kase,

·       u slučaju likvidacije Kase vratiti preostali dug u roku koji utvrdi likvidacijom komisija.
 
Članak 5.

Član Kase ima pravo ispisa iz članstva Kase, s tim da mu se u roku od mjesec dana mora vratiti njegov članski ulog uz prethodno podmirenje svih obveza članstva prema Kasi koje proizlaze iz odredbi ovog Pravilnika.

Članak 6.

U slučaju smrti člana Kase, njegov članski ulog predaje se njegovim zakonskim nasljednicima.

Ako se od uloga iz prethodnog stavka treba naplatiti zajam, tada se zakonskim nasljednicima isplaćuje ostatak uloga.

Ukoliko dug umrlog člana Kase iznosi više od članskog uloga, preostali članovi Kase solidarno će preuzeti preostali dug.

Članak 7.

Rad kase nadzire Nadzorni odbor.

Članak 8.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika, u pravilu predsjednika Sindikata i predsjednika podružnica Nezavisnog cestarskog sindikata, koji između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

  Članak 9.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

    Članak 10.

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati:

·        prestankom rada u poduzeću,

·        podnošenjem ostavke,

·        smrću,

·        smjenom stegovnim postupkom.

     Članak 11.

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

·        nadziranje primjene Pravilnika i kontroliranje financijskog poslovanja Kase,

·        predlaganje mjera za poboljšanje financijskog poslovanja Kase.

     Članak 12.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Zaključci Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

Članak 13.

Kada članu Kase, koji je biran u njene organe, prestaje svojstvo radnika u poduzećima članicama Kase ili kada istupi iz Kase, bira se novi član.

Novog člana Nadzornog odbora Kase bira Središnji odbor sindikata.

 

III. PRIHODI KASE I RASPOLAGANJE FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

 
Članak 14.

Upisnina za članstvo u Kasi iznosi 50 kuna i bespovratna je.

Minimalni mjesečni članski ulog utvrđuje se u iznosu od 50 kuna.

Član Kase može mjesečno uplaćivati veći ulog od navedenog u prethodnom stavku, ako on to želi, a što potvrđuje potpisanom izjavom.

Svaki član Kase kod podizanja zajma plaća Kasi u ime manipulativnih troškova 2 % od podignutog iznosa zajma.

Članak 15.

Sredstva manipulativnih troškova uplaćuju se na glavni račun sindikata i služe kao socijalno pokriće za dugove teško bolesnih ili umrlih radnika, pokrivanje materijalnih i ostalih troškova poslovanja Kase i programe za rad Kase po ispostavljenim fakturama programera. 

Ovlašteni potpisnici za žiro račun su:

·        blagajnik Kase,

·        predsjednik Nadzornog odbora.

 

 IV.  NAČIN DAVANJA ZAJMOVA


Dugoročni zajmovi       

Članak 16.

Pravo na dugoročni zajam stječe član Kase nakon tromjesečnog neprekidnog članstva.

Pravo na slijedeći dugoročni zajam član Kase stječe nakon otplate prethodnog zajma u cijelosti, ili najranije nakon otplate 1/3 (jedne trećine) trenutnog zajma i to na način da mu se od odobrenog iznosa (vlastiti ulog x 3) umanji iznos manipulativnih troškova i dotadašnje dugovanje te mu se isplati preostali iznos.

Član Kase može zatražiti isplatu svog vlastitog uloga samo u slučaju da nema dugovanja prema Kasi.

Član Kase svoj dugoročni zajam može zatvoriti vlastitim ulogom ili drugim sredstvima.

Članak 17.

Dugoročni zajam daje se članovima Kase s rokom otplate do 24 mjeseci.

Član Kase ima pravo na dugoročni zajam 3 (tri) puta veći od ukupnog članskog uloga člana–tražioca zajma, maksimalno do 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna.

Odobreni iznos sredstava Kase se kod isplate umanjuje za manipulativne troškove.

Članak 18.

Ukoliko Kasa ne raspolaže sredstvima za davanje takvog zajma, može se posuditi novac s podračuna Podružnice sukladno odredbama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju.

Članak 19.

Pismeni zahtjev za dugoročni zajam podnosi se blagajniku Kase preko obrasca za zajmove.

Ukoliko Kasa ne raspolaže dovoljnim novčanim sredstvima da svim podnosiocima zahtjeva izvrši isplatu zajma istog mjeseca, isplata se vrši redoslijedom zahtjeva podnesenih blagajniku.

Sve isplate počinju trećeg dana po isplati plaća u poduzeću.

Na žiro računu KUP-a za odobravanje kratkoročnih zajmova ostaje kao depozit najmanje 5 % (pet posto) od ukupnog iznosa kojim Kasa raspolaže.

Članak 20.

U skladu s odredbama ovog Pravilnika i uvjetima poslovanja za tekuću godinu, dugoročne zajmove odobrava blagajnik Kase na način i redoslijed utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 21.

U Odluci o dodjeli zajma navodi se visina zajma, visina mjesečne rate, početak otplate te rok i način otplate.

Članak 22.

Svaki novčani nalog za isplatu iz sredstava Kase mora imati potpis blagajnika.

Članak 23.

Korisnik zajma treba dati izjavu u kojoj pristaje da se otplata zajma vrši putem administrativne zabrane na mjesečnu plaću.

 

V.  POSLOVANJE KASE


Članak 24.

Za svakog člana Kase radi se evidencija o uplaćenoj upisnini, mjesečnim članskim ulozima, podignutom zajmu i vraćanju zajma.

Članak 25.

Sve uplate i isplate Kase vode se preko žiro računa Kase.

Članak 26.

Sve blagajničke poslove i poslove evidencije u vezi s radom Kase obavlja blagajnik, koji je i materijalno odgovoran za rad blagajne.

U svom poslu blagajnik je dužan pridržavati se propisa o blagajničkom poslovanju i ažurno voditi evidenciju u vezi s poslovanjem Kase.

Blagajnik svaka tri mjeseca Nadzornom odboru podnosi izvještaj o stanju Kase.

Članak 27.

Svaki član Kase ima pravo uvida u svoje stanje dugovanja i potraživanja.

Članak 28.

Mjesečni ulozi i rate za otplatu zajmova naplaćuju se na osnovu spiska koji sastavlja blagajnik i dostavlja računovodstvu Uprave društva u kojem član Kase radi zbog obustave prilikom isplate mjesečne plaće.

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE

 
Članak 29.

Odredbe ovog Pravilnika ovlašten je tumačiti Nadzorni odbor Kase, s time što se izmjene i dopune ovog Pravilnika donose na isti način na koji je donesen i ovaj Pravilnik.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

 

U Zagrebu, 6. prosinca 2018.

 
 
predsjednik Središnjeg odbora Nezavisnog cestarskog sindikata

 
 _______________________________

 Mijat Stanić  

 

Plaće u Zagrebu i dalje rastu; prosječna sad iznosi 7.546 kuna, što je 1.070 kuna više od hrvatskog prosjeka

Plaće u Zagrebu i dalje rastu; prosječna sad iznosi 7.546 kuna, što je 1.070 kuna više od hrvatskog prosjeka

(Telegram)
Prosječna je zagrebačka plaća za ovaj svibanj 217 kuna veća nego za svibanj prošle godine
...
Opširnije
Samozatajni junaci autocesta: Dalibor i Darko već godinama pomažu putnicima -

Samozatajni junaci autocesta: Dalibor i Darko već godinama pomažu putnicima - "Jurili smo za kombijem da im vratimo - dijete..."

(Dnevnik.hr)
Ukoliko izgubite osobne dokumente ili novac na autocesti, ne brinite jer Dalibor i Darko koji rade u ophodnjama u HAC-u sve nađu i vrate vl ...
Opširnije
Ekonomisti tvrde da nam se crno piše: 'Nova recesija stiže 2020. ili 2021.'

Ekonomisti tvrde da nam se crno piše: 'Nova recesija stiže 2020. ili 2021.'

(Novi list)
Daleko manje ekonomista procjenjuje u aktualnom istraživanju da bi recesija mogla početi već ove godine no što je bio slučaju u istraživanju ...
Opširnije