ESOP dioničarstvo

Definicija ESOP dioničarstva

Dioničarstvo zaposlenih (engl. employee stock ownership) je alternativni sustav stimulativnog nagrađivanja koji omogućuje zaposlenima da postanu vlasnici dionica u kompaniji u kojoj rade. Cilj mu je da zaposlenog trajnije veže uz poduzeće i da stvori dodatni poticaj za njegovo veće angažiranje na radu.

Dionice mogu biti distribuirane zaposlenima na direktan ili indirektan način. Kod direktnog načina svaki zaposleni sklapa direktan ugovor s poduzećem. Kod indirektnog je načina između zaposlenog i poduzeća u kojem radi umetnuta posrednička institucija, tzv. fond. Zadatak fonda je da pribavlja dionice, raspoređuje dividende, isplaćuje dionice zaposlenima te olakšava rješavanje računovodstvenih i upravljačkih problema. Vrlo rijetko zaposleni mogu odmah raspolagati svojim dionicama. U većini slučajeva one mogu biti vezane određeno vrijeme (2-6 godina), ili je raspolaganje moguće kad se navrše određene godine starosti, kad se odlazi iz poduzeća, rješava stambeno pitanje i sl.

Dioničarstvo zaposlenih može se javiti u različitim oblicima, od kojih se kao karakteristični mogu izdvojiti:
1. podjela dionica zaposlenima kad uprava poduzeća odluči da dio profita umjesto u novcu podijeli zaposlenima u dionicama. Ova je podjela direktna i besplatna, a zaposleni obično mogu raspolagati svojim dionicama nakon određenog roka;
2. mogućnost kupnje dionica od strane zaposlenih u poduzeću po uvjetima povoljnijim od tržišnih.

Najjednostavnija mogućnost je davanje popusta (npr. 20%) na tržišnu cijenu dionica. Druga mogućnost je kreditiranje (bez kamata ili uz povoljne kamate) zaposlenih pri kupnji dionica poduzeća u kojem rade. ESOP (employee stock ownership plan) je specifičan oblik dioničarstva zaposlenih koji se razvio u SAD-u. Isprva se primjenjivao samo u poduzećima kojima je prijetila likvidacija, ali se s vremenom pokazao kao pogodan instrument sufinanciranja djelatnosti poduzeća. Država pomaže ESOP oslobađanjem od poreza, a vrlo često odobrava i zajam.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.


Dosadašnja hrvatska iskustva u primjeni ESOP dioničarstva, u uvjetima  nepostojanja zakonske regulative

ESOP PROGRAMI
Radničkim dioničarstvom protiv tajkunizacije
U Hrvatskoj postoji tridesetak poduzeća koja imaju razne modele ESOP programa za zaposleničko vlasništvo dionica. Zaposlenici poduzeća (rukovoditelji i radnici) uključeni su zajedno u ESOP program. Njihovi ESOP programi sadržavali su jedan ili više ciklusa za ulazak zaposlenika i povećavanje vlasništva dionica u vlasništvu ESOP programa.
U Hrvatskoj ne postoje posebne regulacije zaposleničkog dioničarstva
(u vrijeme pisanja ovoga članka - danas je zakon pred donošenjem)
 
Neka su dionička društva svoj program u cijelosti završila, a sve više ih je koji su u pripremi uvođenja takvog programa.

Zaposleničko dioničarstvo

Zaposleničko dioničarstvo se u Hrvatskoj od 1990. veoma sporo razvijalo kao oblik neposrednog dioničarstva. Zaposlenici (radnici) su bili pojedinačni vlasnici dionica koje obično nisu kotirale na burzi.

U velikom broju poduzeća zaposlenici su postali manjinski dioničari (u prosjeku imaju manje od 10 posto dionica). U dioničkim društvima u Hrvatskoj u proteklih desetak godina zaposlenici su uglavnom prodavali dionice koje su stekli kao mali dioničari u privatizaciji i pretvorbi znatno ispod njihove nominalne vrijednosti.

U proteklom razdoblju došlo je također i do smanjivanja ukupnog broja dioničara u Hrvatskoj zbog prestanka otplate kupljenih dionica i prekida ugovora Hrvatskog fonda za privatizaciju sa zaposlenicima-dioničarima. Naime, stvarne tržišne cijene dionica su u mnogim dioničkim društvima obično između 20-40 posto nominale (pa i niže), tako da su zaposlenici prestajali otplaćivati dionice koje su kupili.

Takav se model zaposleničkog dioničarstva u Hrvatskoj pokazao neuspješnim i doveo je do velikog broja nezaposlenih, do sve veće razlike u plaćama, kao i do velikog broja sanacija i stečajeva poduzeća.

ESOP planovi u svijetu

Kako je za bolju kvalitetu rada, učinkovitost poslovanja te za ostvarenje ubrzanog rasta poduzeća i visoke dobiti važno aktivno učestvovanje svih zaposlenika u poduzećima (sustavi dioničarskog partnerstva i participacije u upravljanju), u razvijenim zemljama dolazi do oblikovanja raznih modela nagrađivanja rada s vlasništvom-suvlasništvom (zaposleničko vlasništvo dionica).

Svjetska praksa poznaje niz modela zaposleničkog dioničarstva. Jedan od najpoznatijih je ESOP (Employee Stock Ownership Plan) iz SAD-a, gdje se primjenjuje od 1974. godine. Osim u SAD-u, planovi ESOP-a primjenjuju se i u Kanadi te nekim državama Europske unije (Velikoj Britaniji, Francuskoj).

Razlozi ulaska u programe ESOP-a:
• Vlasnici poduzeća žele uključiti radnike u ESOP – kao nagradu za rad iz dobiti kompanije
• ESOP radi poreznih olakšica
• ESOP radi povećanja zaposlenosti i produktivnosti
• ESOP radi sprečavanja neprijateljskog preuzimanja

ESOP regulira u SAD-u 17 zakonskih propisa. Posebno se podupire posuđivanje kapitala potrebnog za funkcioniranje ESOP-a (Leverege ESOP – ESOP s polugom)u svrhu daljnjeg razvoja takve tvrtke na način da je takav kapital znatno jeftiniji nego što su uobičajeni bankarski uvjeti.

Američki kongres dao je ESOP-u posebne porezne olakšice, koje se odnose na prodaju dionica i glavnice u ESOP-u, isplate dividende članovima kod unošenja kapitala u ESOP i niz drugih dugoročnih pogodnosti.

Značajan faktor funkcioniranja ESOP-a jest motivacija zaposlenika. Članovi ESOP-a obično mogu biti samo zaposlenici tvrtke koji se u njoj osjećaju suvlasnički i koji su zainteresirani za njen uspjeh. Posebno se ističe obaveza potpune i otvorene informiranosti zaposlenika.

Dioničar član ESOP programa mora, kad odlazi u mirovinu ili napušta tvrtku, biti isplaćen (besporezno) u visini dospjelih dividendi, uložene glavnice i određenih unaprijed utvrđenih bonusa.

Statistika ESOP-a u SAD 2002. godine:
• 10.000 ESOP kompanija
• osam milijuna zaposlenih (cca osam posto zaposlenih u privatnom sektoru)
• manjinski vlasnički udio zaposlenika je u srednjim i većim tvrtkama, odnosno povezanim-holding društvima
• 2.500 tvrtki (uglavnom manjih i srednjih) u većinskom je vlasništvu ESOP-a, od toga je 1.000 tvrtki u stopostotnom vlasništvu ESOP-a
• Dosad ukupna ulaganja u ESOP (1974-2000) iznose 500 milijardi dolara
• U 2000. godini ulaganja u ESOP iznose 20 milijardi dolara.

Sljedeća poznata poduzeća uključena su u ESOP: Microsoft, Hewlet-Packard, Procter&Gamble, Cisko, Intel, Motorola, Merill Lynch.

Uvjeti za zaposleničko dioničarstvo u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, kao i u nekim drugim tranzicijskim zemljama, ne postoje posebne regulacije zaposleničkog dioničarstva, tako da se poduzeća koja u to ulaze moraju suočiti s nizom problema.

Čak i tamo gdje su bile uvedene posebne porezne olakšice došlo je kasnije do njihova ukidanja. Hrvatska ih nije ukinula – jer ih nije ni uvela! Nedostaje pravni i fiskalni okvir ili bilo kakva politika podrške kojima bi se osiguralo uvođenje i učinkovito funkcioniranje modela zaposleničkog dioničarstva.
Poduzeća uvode zaposleničko dioničarstvo iz ''svojih'' razloga.

Primjenom instituta zaposleničkog dioničarstva poslodavci uključuju radnike kao svoje suvlasnike u proces stvaranja vrijednosti na način da s njima dijele rizike i koristi poslovanja.

Radnici tako počinju razmišljati i djelovati kao vlasnici, šireći na taj način osjećaj postojanja zajedničkog cilja i odgovornosti za budućnost poduzeća. Oni se identificiraju s poduzećem u kojem rade.

U većini poduzeća kod nas koja su uvela ESOP programe, prema našim saznanjima, zasad ti programi obuhvaćaju manjinske dijelove. Postoji određeni broj poduzeća koja imaju većinsko vlasništvo kroz kombinacije ESOP programa i drugih oblika kontrole dioničkog vlasništva.

Neke hrvatske kompanije koje su organizirane metodom ESOP-a: AD Plastik d.d., Dalekovod d.d., Elektropromet d.d., Herbos d.d., Hotel Osmine d.d., Kraš d.d., Pliva d.d., Tankerska plovidba d.d., Tehnika d.d., Zagrebačka banka d.d., Jadranka d.d.

Financiranje ESOP-a

Ključni element ESOP programa je osigurati potrebna financijska sredstva zaposlenicima za kupnju dionica s kojima se ulazi u program. Financiranje ESOP programa na rok od pet, 10,15 ili 20 godina priprema se kao investicijski projekt.
U oblikovanju plana financiranja ESOP-a kroz politiku dividende matičnog dioničkog društva u programu zaposleničkog dioničarstva značajno mjesto pripada i činjenici koliko vlasništva imaju sada zaposleni koji su uključeni u vlasničku strukturu dioničkog društva.

Uvođenjem ESOP-a u dioničko društvo potrebno je oblikovati strategiju dioničkog društva s programima restrukturiranja te dugoročnu aktivnu politiku dividende na rok od pet, 10, 15 i 20 godina.

Navedeni vremenski rokovi politike dividende povezani su s učešćem u dioničkoj strukturi svih zaposlenika dioničara. Kako prema investicijskom projektu ESOP-a raste postotak vlasništva zaposlenika dioničara, projektira se isplata dividende primjenjujući pritom najbolji trenutak za isplatu dividende prema zakonskim propisima (minimiziranje poreznog opterećenja).

Ova nova dugoročna politika dividende treba sadržavati stalnu godišnju mogućnost isplate dividende za kreditno opterećenje (otplatu kamata i/ili glavnice kredita).

Temeljna pravila za oblikovanje zaposleničkog dioničarstva -ESOP programa:

• Dionice ESOP poduzeća imaju zaposlenici (u radnom odnosu)
• U ESOP program ulazi se u nekoliko ciklusa ESOP-a (1-10 godina)
• Dionice matičnog poduzeća za ESOP program su redovne i povlaštene (fiksna dividenda)
• Financiranje ESOP-a od financijskih institucija ili poduzeća
• Broj dionica koji posjeduju zaposlenici u prvoj fazi ciklusa ESOP-a je približno jednak
• Nema vanjskih članova u ESOP programu
• Predstavnici zaposlenika su u Nadzornom odboru i/ili Upravi ESOP poduzeća
• U trezoru ESOP poduzeća nalazi se određeni broj dionica za nove članove
• Izlazak iz ESOP programa je dozvoljen, ali je destimulativan
• Odlazak iz ESOP programa u mirovinu je stimulativan
• Odlaskom iz poduzeća dionice se prodaju u trezor ESOP poduzeća.

Jačanje pozitivnog utjecaja zaposlenika

Nedvojbena je činjenica da raste važnost intelektualnog/ljudskog kapitala u odnosu na fizički i financijski kapital te je primjetan nedostatak zaposlenika s potrebnom razinom znanja. Konkurencija jača, tehnologija napreduje iz dana u dan, globalizacija preusmjerava i prisiljava kompanije na preokrete.

Nagrade za stvaranje bogatstva poduzeća idu onima koji i pridonose rastu i razvoju kompanije. Implementacija programa zaposleničkog dioničarstva posebno postaje važna jer su zaposlenici važan sastojak u stvaranju konkurentske prednosti.

To dovodi do zaključka da je zaposleničko dioničarstvo veoma važno, pogotovo u brzorastućim i intenzivnim djelatnostima. Poduzeće stimulirajućim programima privlači visokokvalitetne zaposlenike te na taj način šalje informacije investitorima i ostalim interesno-utjecajnim skupinama o svojim ulaganjima u ljudski kapital.

Preuzeto iz mjesečnika za poduzetnike i menadžere Poslovni savjetnik
http://www.ripup.hr/
Članak je objavljen 08.11.2005.

Stručni rad o ESOP dioničarstvu

Za bolje upoznavanje stručnoga smisla pojma ESOP dioničarstvo dobro će poslužiti ovaj stručni rad mr. sc. Hrvoja Tadina iz 2000. godine, objavljen na web stranicama HITA MANAGEMENT ACADEMY, odnosno u 15 broju časopisa Poduzetništvo. Osnovni smisao ESOP dioničarstva ostaje isti, iako bi se navedene statističke brojke danas bitno razlikovale. Zakonska regulacija ESOP dioničarstva varira od države do države, ali temeljni odnosi i vrijednosti ostaju isti. Stručni rad pod imenom Dioničarstvo i radničko dioničarstvo možete pročitati na ovome linku.

Linkovi na aktuelne članke o ESOP dioničarstvu

U Novostima na www.ncs.hr možete pronaći sljedeće članke:


Plaće u Zagrebu i dalje rastu; prosječna sad iznosi 7.546 kuna, što je 1.070 kuna više od hrvatskog prosjeka

Plaće u Zagrebu i dalje rastu; prosječna sad iznosi 7.546 kuna, što je 1.070 kuna više od hrvatskog prosjeka

(Telegram)
Prosječna je zagrebačka plaća za ovaj svibanj 217 kuna veća nego za svibanj prošle godine
...
Opširnije
Samozatajni junaci autocesta: Dalibor i Darko već godinama pomažu putnicima -

Samozatajni junaci autocesta: Dalibor i Darko već godinama pomažu putnicima - "Jurili smo za kombijem da im vratimo - dijete..."

(Dnevnik.hr)
Ukoliko izgubite osobne dokumente ili novac na autocesti, ne brinite jer Dalibor i Darko koji rade u ophodnjama u HAC-u sve nađu i vrate vl ...
Opširnije
Ekonomisti tvrde da nam se crno piše: 'Nova recesija stiže 2020. ili 2021.'

Ekonomisti tvrde da nam se crno piše: 'Nova recesija stiže 2020. ili 2021.'

(Novi list)
Daleko manje ekonomista procjenjuje u aktualnom istraživanju da bi recesija mogla početi već ove godine no što je bio slučaju u istraživanju ...
Opširnije