Hrvatske ceste poziv za taj posao objavile su u kolovozu prošle godine. Od pet pristiglih ponuda, dvije su ocijenili valjanima te 20. veljače 2024. godine donijeli odluku da je najpovoljnija ponuda Geoprojekta d.d., iz Splita, Mobilita evolve d.o.o., iz Zagreba, i China Railwayeryuan Engineering Group Co. Ltd..

Na odluku su se žalile ZG-Projekt i BBD-Bridge&Building Design osporavajući zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, a Državna komisija njihovu je žalbu ocijenila osnovanom.

Među ostalim, žalitelji su u žalbi istaknuli kako je naručitelj u dokumentaciji o nabavi izričito naveo da uslugu izrade projekta trase autoceste i tunela mora pružati isključivo ponuditelj ili član zajednice ponuditelja, odnosno da nije dopušteno ustupiti te usluge podugovarateljima niti gospodarskom subjektu na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja. Nadalje, u žalbi navode da je odabrani ponuditelj u uvezu ponude, odnosno ponudbenom listu naveo da je za stavke troškovnika koje se odnose na projektiranje tunela podugovorio u dijelu s društvima Promel projekt i Dalekovod projekt. Navode da je stoga odluka o odabiru nepravilna i neprihvatljiva. Hrvatske autoceste trebale su, nadalje ističu, odbiti ponudu „jer ne udovoljava kriterijima za kvalitativni izbor zbog nedokazane tehničke i stručne sposobnosti”.

U odgovoru na žalbu, odabrana zajednica ponuditelja, pak tvrdi kako je iz dokumenata dostavljenih uz ponudu potpuno jasno da uloga podugovaratelja, Dalekovod-projekt d.o.o. i Promel projekt d.o.o. na izradi predmetne projektne dokumentacije, ne uključuje izradu projekta tunela. Pritom navode i sva imena stručnjaka koji su trebali raditi na tom projektu.

Smatraju da je iz svega jasno i nedvosmisleno da će projekte trase autoceste i tunela izvršavati isključivo članovi zajednice ponuditelja. Omaškom su, tvrde, u uvezu ponude upisani postotci za ova dva podugovaratelja na izradi projekta tunela, ali iz toga se, smatraju, „ne bi moglo zaključiti da će isti sudjelovati u izradi”.

Državna komisija je zaključila kako „ne može prihvatiti obrazloženje odabrane zajednice ponuditelja da se radi o omašci kod ispunjavanja ponude s obzirom su jasno navedeni postoci kako za članove zajednice ponuditelja tako i za podizvoditelje u spornim stavkama”. Uvidom u odabranu ponudu, utvrđeno je da su se odabrane tvrtke u spornim stavkama projektiranja tunela podijelile na način da one izvršavaju u ukupnom udjelu od 64,96 do 67,56 posto posla, dok su preostali dio trebali izvršavati podizvoditelji.

Hrvatske ceste ne mogu se žaliti na rješenje Državne komisije, ali mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom.

O dionici Rudine – Osojnik pisalo se kao najskupljoj autocesti koja će se graditi u Hrvatskoj. Naime, procijenjeno da da će jedan kilometar kroz Dubrovačko primorje koštati oko 27 milijuna eura. Još u svibnju 2009. godine, tadašnji premijer Ivo Sanader s čitavom državnom svitom svečano je ‘otvorio‘ radove na autocesti, na planiranom čvoru Osojnik, i poručio: „Ovo je samo vraćanje duga hrvatskom jugu”. Tada je rečeno da je riječ o zahtjevnoj dionici s tunelima i vijaduktima, a radovi su trebali biti gotovi u roku 2,5 godine.