Na temelju članku 162. važećeg Kolektivnog ugovora, dana 20. rujna 2019. godine, Nezavisni cestarski sindikat dostavio je Upravi Hrvatskih cesta d.o.o. prijedlog Ugovora o 3. izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora, kojim prijedlogom se inicira pregovarački postupak radi implementacije odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" 80/2019), u dijelu koji se odnosi na neoporezivu isplatu:
 
- novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,
 
- naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam,
 
- naknade za troškove redovne skrbi djece radnika  temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.
 
Pored toga, sukladno članku 79. stavak 3. i članku 86. stavak 1. važećeg  Kolektivnog ugovora, te članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, od 1. rujna 2019. godine povećan je iznos dnevnice za službeno putovanje i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, s dosadašnjih 170,00 kuna  na 200,00 kuna.
 
Sve važne obavijesti vezane za tijek i rezultate  pregovore moći će se pratit na internet stranici Nezavisnog cestarskog sindikata, odnosno  putem e-maila.