Povjerenik radnika za zaštitu na radu važan je dionik zaštite na radu jer čini poveznicu između radnika i poslodavca u ostvarivanju interesa radnika u vezi zaštite na radu. Kako bi sustav zaštite na radu u poduzeću obavljao svoju temeljnu funkciju i odgovarao na potrebe radnica i radnika, bitan faktor je povjerenik radnika za zaštitu na radu čija je uloga zastupati interese radnika u području zaštite sigurnosti i zdravlja. To je osobito važno u djelatnostima i poslovima s povećanim rizicima, kao što su ona u sektoru cestovnog prometa. 

Redovita i uvažavajuća savjetovanja poslodavca s povjerenikom radnika za zaštitu na radu pridonose kvaliteti zaštite na radu. Da bi komunikacija bila što uspješnija, radnici imaju pravo između sebe izabrati svojeg povjerenika radnika za zaštitu na radu koji će zastupati njihove interese u području zaštite na radu. Povjerenik radnika je obvezan štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

 

IZBORI POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu pokreće se na prijedlog poslodavca, sindikata ili najmanje dvadeset posto (20 %) radnika zaposlenih kod određenog poslodavca. Radnici povjerenika biraju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Povjerenik radnika za zaštitu na radu bira se na razdoblje od četiri (4) godine. Poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu u vrijeme i na biračkim mjestima koje je odredio izborni odbor. Poslodavac snosi sve troškove potrebne za provođenje postupka izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu.

U većim tvrtkama koje imaju svoje poslovanje na različitim lokacijama, poslodavac bi trebao omogućiti radnicima da biraju povjerenika za svaku lokaciju. Izabrani povjerenici između sebe biraju svoje koordinatore.

Strategijom zaštite na radu u sektoru cestovnog prometa preporučuje se sporazumom sindikata i poslodavca ugovoriti povećanje broja povjerenika radnika za zaštitu na radu kako bi sve izdvojene jedinice gdje radnici rade imale svog predstavnika. Preporučuje se i da u odborima za zaštitu na radu i dalje sudjeluju svi izabrani povjerenici radnika za zaštitu na radu kao što je trenutno slučaj u poduzećima u sektoru u kojima NCS djeluje. 

 

PRAVA POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo:

 • podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu
 • zahtijevati od poslodavca poduzimanje odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i otklanjanja rizika
 • podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu, prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi nadležni inspektor te staviti prigovor na inspekcijski nalaz, izvijestiti nadležnog inspektora i specijalista medicine rada o svojim zapažanjima, odnosno zapažanjima radnika
 • sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih kemikalija i bioloških štetnosti u radni i proizvodni proces, nabave radne opreme i osobne zaštitne opreme te ovlaštenike poticati na provedbu zaštite na radu
 • biti obaviješten o svim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu
 • izvršiti uvid i koristiti dokumentaciju iz zaštite na radu
 • primati primjedbe radnika u vezi s primjenom pravila zaštite na radu te ih prenositi ovlaštenicima poslodavca
 • pozvati nadležnog inspektora kada ocijeni da su ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, a poslodavac propušta ili odbija provoditi potrebnu zaštitu na radu
 • osposobljavati se za obavljanje poslova povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • stalno proširivati i unapređivati znanje te pratiti i prikupljati obavijesti od važnosti za svoj rad
 • svojim djelovanjem poticati radnike na provedbu zaštite na radu
 • obavješćivati radnike o provedbi zaštite na radu
 • nesmetano obnašati svoju dužnost najmanje 3 sata tjedno (kolektivnim ugovorom se mogu ugovoriti i povoljniji uvjeti za obnašanje dužnosti, npr. veća satnica za obnašanje dužnosti, službeni mobitel, računalo i ostali potrebni tehnički uređaji koja olakšavaju komunikaciju)

Strategijom zaštite na radu u sektoru cestovnog prometa preporučuje se, gdje za to postoji potreba, kolektivnim ugovorima povećati broj sati za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu kako bi povjerenik što kvalitetnije mogao obavljati svoju funkciju te ugovoriti dodatne dane plaćenog dopusta za edukaciju povjerenika radnika za zaštitu na radu. 

 

DJELOVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Za potpuno uključivanje povjerenika radnika za zaštitu na radu u sustave upravljanja sigurnošću te za njihovo aktivno djelovanje unutar sustava potrebni su njihova motiviranost, želja za stjecanjem novih znanja i vještina te timski rad. Povjerenik mora imati podršku poslodavca i sindikata, odnosno dobru suradnju s poslodavcem, njegovim ovlaštenicima i stručnjakom zaštite na radu. Strategijom zaštite na radu u sektoru cestovnog prometa preporučuje se precizno utvrđivanje načina komuniciranja na relaciji radnik – povjerenik radnika za zaštitu na radu te povjerenik radnika za zaštitu na radu – poslodavac, kao i osiguravanje povjereniku radnika sredstava za komunikaciju i rad (službenog mobitela i računala). Također se predlaže da povjerenik radnika za zaštitu na radu obavještava radnike o provedbi mjera zaštite na radu i svim drugim pitanjima vezanima uz zaštitu na radu putem radničkog vijeća, a ondje gdje radničko vijeće nije izabrano izravno, slanjem ili postavljanjem obavijesti na oglasnu ploču poslodavca ili na drugi odgovarajući način. 

Da bi povjerenik mogao uspješno obavljati funkciju povjerenika radnika za zaštitu na radu, mora kvalitetno iskoristiti vrijeme koje mu je osigurano za obnašanje funkcije. U počecima svojeg djelovanja, nakon što ga poslodavac osposobi prema propisanom programu, važno je da se i sam dodatno educira na način da se detaljnije upozna s internim aktima, posebice s Procjenom rizika i Pravilnikom zaštite na radu kako bi mogao nadzirati je li zaštita na radu provedena u skladu s propisima, ponašaju li se radnici u skladu s dobivenim uputama te jesu li Procjenom rizika procijenjeni svi rizici za život i zdravlje radnika. O svim pitanjima iz zaštite na radu povjerenik može konzultirati stručnjaka zaštite na radu i tražiti smjernice za svoje djelovanje. Mora biti dostupan i na raspolaganju svim radnicima čije interese štiti, biti susretljiv i voljan razmotriti svaki problem i prijedlog koji se odnosi na zaštitu na radu te analizirati prikupljene podatke.

Vrlo je važno da povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pozitivan stav prema sigurnim postupcima – sam mora biti primjer i poticaj drugim radnicima da rade na siguran način. Kada primijeti da na području zaštite na radu nešto nije u redu, treba napraviti sve što je u njegovoj moći da se stanje popravi. Mora nadležnog ovlaštenika upoznati s problemima i zajedničkim snagama, uz pomoć stručnjaka zaštite na radu, probati naći rješenje. Osnovno je pravilo da kod iznošenja problematike ili postavljanja zahtjeva ne smije biti agresivan nego treba pristupiti pregovarački. Važna je i upornost u rješavanju problema, tj. neodustajanje od zahtjeva za poduzimanjem mjera zaštite na radu. U krajnjem slučaju, kada do rezultata ne može doći dogovorom jer poslodavac nema sluha za rješavanje problema, povjerenik se može obratiti inspekciji rada.

Povjerenik mora biti aktivan i na Odboru zaštite na radu u kojem djeluje kao član, iznositi probleme ali i primjere dobre prakse koje provodi u svojoj ustrojstvenoj jedinici kako bi se takva rješenja mogla primijeniti na cijelu tvrtku. Rad u odborima je kolektivni rad, u kojem svi nastoje zajednički naći rješenje, a kada je povjerenik u svojoj ulozi obavješteniji i kooperativniji, rezultat će njegovih nastojanja biti bolji. Kad svi čimbenici u sustavu zaštite na radu aktivno i u suradnji djeluju s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom, samo je tada moguće ostvarenje unapređenja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.