Statut Nezavisnog cestarskog sindikata od 11. 11. 2017. g.
 
Na temelju članka 172. Zakona o radu (NN br. 93/14) Skupština Nezavisnog cestarskog sindikata na sjednici održanoj 11. studenog 2017. godine donosi
 
S T A T U T

NEZAVISNOG CESTARSKOG SINDIKATA
  

I.    TEMELJNA NAČELA

Članak 1.

(1) Nezavisni cestarski sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikat) je dobrovoljna, interesna i nestranačka organizacija radnika zaposlenih na poslovima koji su vezani uz ceste i autoceste u Republici Hrvatskoj te onih radnika koji rade u srodnim djelatnostima.

(2) Djelatnost Sindikata temelji se na načelima solidarnosti i uzajamnosti, prava na interesno samoorganiziranje, dobrovoljnosti članstva i istupanja iz članstva, javnosti u radu i obavještavanju te demokratskom i civiliziranom rješavanju sporova.

(3) Postupajući u skladu s tim načelima, Sindikat poštuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, međunarodne konvencije i načela slobodne i pravne države.

 

II.    OPĆE ODREDBE
 

Članak 2.

(1) Puni je naziv Sindikata: NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT.

(2) Skraćeni je naziv Sindikata: NCS.

(3) Sjedište Sindikata nalazi se u Zagrebu, Širolina 4.

(4) Znak Sindikata sastoji se od dlana u kojem je ucrtana cesta i teksta Nezavisni cestarski sindikat bočno ili ispod dlana, a skraćeni znak od dlana u kojem je ucrtana cesta i teksta NCS ispod dlana.

Članak 3.

Sindikat je upisan u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sindikat ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima i obvezama utvrđenim zakonima i ovim Statutom.

Članak 5.

(1) Sindikat ima pečat okruglog oblika s tekstom na rubu: NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT, Zagreb, Širolina 4.

(2) Pečat sadrži znak dlana u sredini (čl. 2. st. 4.), a ispod znaka skraćeni naziv Sindikata (NCS) te puni naziv Sindikata s adresom u krugu oko znaka.

(3) Svaka podružnica ima pravo za svoje potrebe izraditi pečat okruglog oblika na kojemu, uz sadržaj iz stavaka 1. i 2. ovog članka, upisuje naziv i sjedište podružnice.

 

III.    ZADACI I CILJEVI
 

Članak 6.

(1) Osnovni zadatak Sindikata je zaštita gospodarskih, socijalnih i kulturnih interesa svojih članova. Sindikat u svako doba čuva neovisnost prema državnim ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i političkim strankama.

(2) Sindikat jamči ravnopravnost svim svojim članovima bez obzira na njihovu rasnu, spolnu, nacionalnu, vjersku, stranačku ili inu pripadnost, politička uvjerenja, bračno i obiteljsko stanje, invaliditet, genetsko nasljeđe, rodni identitet i spolnu orijentaciju.

Članak 7.

(1) Sindikat podržava demokratsko ustrojstvo Republike Hrvatske. Zalaže se za osiguranje i izgradnju socijalne i pravne države te za daljnju demokratizaciju u gospodarstvu, državi i društvu.
 
(2) Sindikat ostvaruje i brani demokratski poredak i demokratska prava.

(3) Obveza je svakog člana svim zakonskim sredstvima solidarno braniti prava, neovisnost i opstojnost Sindikata.

Članak 8.

Zadaci utvrđeni člancima 6. i 7. Statuta ostvaruju se na sljedeći način:
1.    kolektivnim pregovaranjem i sklapanjem kolektivnih ugovora;
2.    ujedinjavanjem svih zaposlenih u hrvatskim cestama, autocestama i srodnim djelatnostima;
3.    suradnjom sa sindikatima u zemlji i inozemstvu;
4.    udruživanjem sa sindikatima istih ili srodnih interesa;
5.    zalaganjem za postignuće povoljnih plaća i drugih materijalnih prava te boljih uvjeta rada pomoću zaključivanja kolektivnih ugovora, sporazuma i dogovora;
6.    postizanjem i osiguravanjem prava radnika u odlučivanju u poduzeću, kao i u općem gospodarskom području, sudjelovanjem u radnim skupinama ili savjetima te podnošenjem prijedloga poslovodnim organima trgovačkih društava, poslodavcima, državnim tijelima i drugim institucijama u kojima se odlučuje o pravima radnika;
7.    poboljšanjem i jedinstvenim uređenjem radnog, socijalnog i mirovinskog prava;
8.    osiguranjem pravnih preduvjeta za slobodu sindikalnog djelovanja;
9.    poboljšanjem preventivnog djelovanja i unapređenjem zdravstvene zaštite;
10.    poboljšanjem mjera sigurnosti na radu;
11.    sindikalnim obrazovanjem;
12.    pružanjem pravnih savjeta članovima;
13.    unapređenjem mjera za oporavak, godišnji odmor i prehranu svih zaposlenih;
14.    dodjelom potpore članovima prema financijskim mogućnostima Sindikata;
15.    zaštitom članstva za vrijeme štrajka i u slučaju progona zbog sindikalnog djelovanja.

 

IV.    ČLANSTVO

Članak 9.

Članovi Sindikata mogu biti svi radnici koji prihvaćaju Statut, a zaposleni su u trgovačkim društvima koja se bave cestarskim ili prometnim djelatnostima te zaposleni u sindikatima i udrugama sindikata više razine.

Članak 10.

Osim radno aktivnih radnika, članovi Sindikata mogu biti invalidi rada, umirovljenici, kao i radnici kojima je prestao radni odnos protiv njihove volje, a koji su prije toga bili članovi ovog Sindikata.

Članak 11.

(1) Učlanjenje u Sindikat je dobrovoljno.

(2) Članom Sindikata postaje se potpisivanjem pristupnice i uplatom prve članarine.

(3) Pristupnica se predaje sindikalnom povjereniku.

Članak 12.

U Sindikat ne mogu biti primljene osobe koje su svojim ponašanjem, postupcima ili protupravnim radnjama štitile nečovječnost, kao i osobe koje pripadaju udruženjima koja su u svom stavu i aktivnostima neprijateljski raspoložena prema Sindikatu.

Članak 13.

(1) Nakon primitka u članstvo, učlanjeni dobiva člansku iskaznicu koja je vlasništvo Sindikata.

(2) Prilikom korištenja usluga Sindikata, član mora predočiti svoju člansku iskaznicu.

(3) Član je obvezan na traženje dokazati članstvo.

Članak 14.

Svaki član Sindikata ima pravo:
1.    sudjelovati u radu Sindikata;
2.    birati i biti biran u tijela Sindikata;
3.    biti informiran o svim aktivnostima i stavovima Sindikata;
4.    inicirati aktivnosti Sindikata;
5.    zahtijevati pravnu i novčanu pomoć u skladu s aktima Sindikata;
6.    ukazivati na nezakonitosti i nepravilnosti u radu Sindikata;
7.    istupiti iz članstva prema svojoj volji.

Članak 15.

Član Sindikata je dužan:
1.   postupati u skladu s odredbama ovog Statuta;
2.   savjesno i stručno izvršavati radne zadatke te se savjesno odnositi prema imovini poslodavca;
3.   pridržavati se svih preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu;
4.   čuvati imovinu Sindikata;
5.   ponašati se prema drugim radnicima u poduzeću pristojno, kolegijalno i u skladu s načelima
      radničke solidarnosti;
6.   uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obveze prema Sindikatu;
7.   promovirati Sindikat u cilju povećavanja broja njegovih članova;
8.   sudjelovati u akcijama i aktivnostima koje organizira Sindikat;
9.   izvršavati odluke tijela Sindikata.

Članak 16.

Članovima koji odlaze na odsluženje vojnog roka ili u odgovarajuću civilnu službu miruju sva prava i obveze, što vrijedi i za vrijeme boravka člana u pritvoru.

Članak 17.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
1.    istupanjem;
2.    brisanjem;
3.    isključenjem;
4.    smrću.
 

Istupanje iz članstva

Članak 18.

(1) Ako pojedini član želi istupiti iz članstva u Sindikatu, dužan je ispuniti i potpisati istupnicu te istupnicu i člansku iskaznicu predati sindikalnom povjereniku.

(2) Član Sindikata može istupiti iz članstva u bilo koje vrijeme prema vlastitoj odluci.

(3) Član Sindikata dužan je s danom dostave popunjene izjave o istupanju, a u krajnjem roku od 30 (trideset) dana, podmiriti svoja dugovanja prema Sindikatu po bilo kojoj osnovi.

(4) Neispunjavanjem obveze iz stavka 3. Sindikat će prisilno naplatiti dug.

(5) Svoje obveze prema članu Sindikata Sindikat će ispuniti u roku od 30 dana od dana podmirenja dugovanja člana.

(6) Odredbe ovog članka sastavni su dio svih pojedinačnih akata na osnovi kojih članu Sindikata nastaje materijalna obveza.
 

Brisanje iz članstva

Članak 19.

(1) Članovi koji se više od 3 (tri) mjeseca neopravdano nalaze u zaostatku s uplatom članarine na način propisan Statutom i nisu pravodobno zatražili odobrenje za odlaganje plaćanja automatski se brišu iz članstva bez posebne odluke ili procedure, a ponovno pristupiti Sindikatu mogu na način propisan člankom 11. ovog Statuta. 

(2) Ukoliko su članovi iz prethodnog stavka ujedno i sindikalni povjerenici, automatski prestaju biti sindikalni povjerenici Sindikata bez posebne odluke ili procedure.
 

Isključenje iz članstva

Članak 20.

(1) Članovi koji krše Statut i druge akte Sindikata ili ne provode odluke koje su obavezne za sve članove bit će isključeni iz Sindikata.

(2) Prijedlog za isključenje člana podnosi predsjednik podružnice, a odluku o isključenju člana donosi Središnji odbor u pisanom obliku.

(3) Odluka o isključenju je konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

(4) Odluku o ponovnom učlanjenju isključenog člana može donijeti isključivo Središnji odbor.

Članak 21.

Istupanjem, brisanjem ili isključenjem člana prestaju vrijediti sva prava i obveze propisane ovim Statutom.
 


V.    USTROJSTVO I TIJELA
 

Članak 22.

(1) Tijela Sindikata su:
1.    Skupština Sindikata;
2.    Središnji odbor;
3.    predsjednik Sindikata;
4.    zamjenik predsjednika Sindikata;
5.    Nadzorni odbor;
6.    Statutarno povjerenstvo.  

(2) Svim tijelima Sindikata navedenima u stavku 1. mandat traje 4 (četiri) godine.

(3) U slučaju da se Skupština ne održi u Statutom određenom roku, tijelima Sindikata mandat se produžava do trenutka održavanja Skupštine, a najviše dvostruko duže vrijeme od vremena za koje je Statutom određeno da se Skupština mora održati (osam godina).


      1.  SKUPŠTINA SINDIKATA

Članak 23.

(1) Skupština je najviše tijelo Sindikata.

(2) Zastupnici u Skupštini Sindikata su članovi izvršnih odbora podružnica.

(3) Izvršni odbori podružnica biraju zastupnike u Skupštini Sindikata na način da na svakih započetih 50 članova Sindikata biraju po jednog zastupnika podružnice u Skupštinu Sindikata.

Članak 24.

(1) Skupština Sindikata na svom zasjedanju:
1.    donosi, mijenja i dopunjuje Poslovnik o radu Skupštine;
2.    donosi, mijenja i dopunjuje Statut;
3.    donosi program rada Sindikata;
4.    bira i opoziva predsjednika Skupštine, predsjednika Sindikata, zamjenika predsjednika Sindikata, Nadzorni odbor i Statutarno povjerenstvo;
5.    razmatra i usvaja izvješća tijela Sindikata;
6.    odlučuje o raspolaganju sindikalnom imovinom;
7.    odlučuje o prestanku rada Sindikata;
8.    odlučuje o svim ostalim pitanjima koja su važna za rad i ostvarivanje zadataka i ciljeva Sindikata.

(2) Između dvije sjednice Skupštine Sindikata ovlasti iz točaka 2., 6. i 8. prethodnog stavka prenose se na Središnji odbor.

Članak 25.

(1) Zasjedanje Skupštine Sindikata može biti redovno ili izvanredno.

(2) Redovno i izvanredno zasjedanje saziva predsjednik Sindikata. U slučaju njegove spriječenosti ili u slučaju da ne želi sazvati Skupštinu, a za to nema valjani razlog, zasjedanje Skupštine Sindikata saziva Središnji odbor.

Članak 26.

(1) Redovno zasjedanje Skupštine Sindikata održava se svake 4 (četiri) godine.

(2) Predsjednik Sindikata obavještava zastupnike o redovnom zasjedanju najmanje 7 (sedam) dana prije zasjedanja.

Članak 27.

(1) Izvanredno zasjedanje Skupštine Sindikata saziva se na zahtjev:
1.    Središnjeg odbora Sindikata;
2.    Nadzornog odbora Sindikata;
3.    više od 25% (dvadeset i pet posto) zastupnika Skupštine Sindikata;

(2) Zahtjev za izvanredno zasjedanje predaje se predsjedniku Sindikata u pisanom obliku.

(3) Predsjednik Sindikata dužan je sazvati zahtijevanu izvanrednu skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, a zasjedanje se mora održati u sljedećih 30 (trideset) dana.

(4) Ako predsjednik Sindikata na zahtjev predlagača ne sazove izvanrednu skupštinu, sazivaju je sami predlagači koji onda predlažu njezin dnevni red.

Članak 28.

(1) Zasjedanje Skupštine Sindikata može se održati samo ako je nazočna 2/3 (dvotrećinska) većina od ukupnog broja zastupnika Skupštine.

(2) Odluke koje donese Skupština pravovaljane su ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih zastupnika.

Članak 29.

(1) Na svakom redovnom zasjedanju Skupštine Sindikata bira se predsjednik Skupštine.

(2) Predsjednika Skupštine Sindikata bira Skupština javnim glasovanjem.

(3) Ako ima više kandidata, izabire se onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova prisutnih zastupnika. Ukoliko nijedan kandidat u prvom krugu glasovanja nije dobio natpolovičnu većinu glasova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova. Ukoliko u drugom krugu glasovanja kandidati imaju isti broj glasova, predsjednik Skupštine će postati stariji kandidat.

Članak 30.

Predsjednik Skupštine Sindikata:
1.  rukovodi Skupštinom Sindikata;
2.  potpisuje odluke i zaključke Skupštine Sindikata;
3. obavlja i druge poslove predviđene Statutom Sindikata i Poslovnikom o radu Skupštine Sindikata.


      2.  SREDIŠNJI ODBOR

Članak 31.

(1) Središnji odbor Sindikata je najviše izvršno i odlučujuće tijelo Sindikata u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine Sindikata.

(2) Središnji odbor Sindikata čine:
1.    predsjednik Sindikata po položaju;
2.    predsjednici podružnica po položaju, s tim da podružnice s tisuću i više članova imenuju još po jednog člana Središnjeg odbora.

Članak 32.

Predsjednik Sindikata po položaju je i predsjednik Središnjeg odbora.

Članak 33.

(1) Središnji odbor:
1.    provodi odluke Skupštine Sindikata;
2.    odgovoran je za zakonitost rada Sindikata;
3.    donosi odluke o udruživanju u sindikate više razine i delegira svoje predstavnike u njih;
4.    odgovoran je za financijsko poslovanje i imovinu Sindikata;
5.    donosi pravilnike (Pravilnik o kasi uzajamne pomoći, Pravilnik o pravu na financijsko-materijalnu potporu članovima Sindikata, Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju NCS-a) te druge pravilnike i akte iz svoje nadležnosti;
6.    prati osnove za kolektivno pregovaranje, druge dogovore i sporazume;
 7. donosi odluku o raspisivanju referenduma za provođenje štrajka i na temelju provedenog referenduma donosi odluku o stupanju u štrajk;
8.   odlučuje o potrebi zasnivanja i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Sindikatu;
9.    donosi odluku o visini plaća i naknada za zaposlene u Sindikatu;
10.    imenuje ovlaštenike za potpisivanje isplata s računa Sindikata;
11.    osniva posebna povjerenstva, radne skupine i slično;
12.    podržava i usklađuje aktivnosti za poboljšanje i uređenje životne i radne okoline zaposlenih;
13.    donosi odluku o pokretanju glasila Sindikata i bira članove uredništva;
14.    prima žalbe na rad i postupke zaposlenih u Sindikatu i donosi odluku o njima;
15.    između dva zasjedanja Skupštine Sindikata bira članove Nadzornog odbora i Statutarnog povjerenstva u slučaju njihove ostavke ili prestanka članstva u Sindikatu;
16.    donosi financijski plan i završni račun Sindikata;
17.    odlučuje o promjeni visine i raspodjeli članarine;
18.    odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Sindikata;
19.    priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta;
20.    po potrebi donosi, mijenja i dopunjuje Statut;
21.    donosi odluku o prijemu nove podružnice;       
22.    u slučaju opisanom u članku 57. stavku 4. Statuta preuzima vođenje podružnice i saziva izbornu Skupštinu podružnice;
23.    odlučuje o svim ostalim pitanjima važnima za rad Sindikata.       

(2) U slučaju štrajka, Središnji odbor imenuje štrajkaški odbor.

Članak 34.

(1) Članovi Središnjeg odbora, u slučaju spriječenosti, pisanim putem mogu imenovati svog zamjenika za pojedinu sjednicu.

(2) U slučaju da netko od članova Središnjeg odbora iz bilo kojeg razloga ne sudjeluje u radu, a ne imenuje svojeg zamjenika kako je predviđeno u prethodnom stavku, izvršni odbor njegove podružnice dužan je imenovati drugog kandidata. Novoimenovani član Središnjeg odbora obavlja svoju dužnost do sljedećeg redovnog zasjedanja Skupštine Sindikata.

Članak 35.

(1) Središnji odbor odluke donosi na svojim sjednicama glasovanjem. Sjednice se mogu održati i elektronskim putem ili kombinirano.

(2) Predsjednik Središnjeg odbora saziva sjednice na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 2 (dva) člana Središnjeg odbora.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva zamjenik predsjednika Sindikata.

(4) Sjednicama Središnjeg odbora može prisustvovati i svaki sindikalni povjerenik podružnice, ali bez prava glasa.

Članak 36.

(1) Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova Središnjeg odbora.

(2) Odluke koje donese Središnji odbor pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična većina članova Središnjeg odbora.

Članak 37.

(1) Članu Središnjeg odbora mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:
1. ako podnese ostavku;
2. ako mu prestane članstvo u Sindikatu;
3. ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Središnjeg odbora Sindikata;
4. odlukom izvršnog odbora njegove podružnice.

(2) U slučaju iz stavka 1. primjenjuju se odredbe članka 34. stavka 2. ovog Statuta.


      3.  PREDSJEDNIK SINDIKATA

Članak 38.

(1) Predsjednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat.

(2) Predsjednik Sindikata predsjedava sjednicama Središnjeg odbora.

(3) Predsjednik Sindikata:
1.    odgovoran je za zakoniti rad Sindikata;
2.    odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje Sindikata;
3.    odgovoran je za provedbu odluka koje su donijela tijela Sindikata;
4.    priprema, saziva i vodi sjednice Središnjeg odbora;
5.    organizira djelovanje Sindikata u cilju ostvarivanja donesenog programa;
6.    ima pravo uvida u sve vidove poslovanja podružnica i u okviru mogućnosti prisustvuje sjednicama izvršnih odbora podružnica;
7.    može sazvati i voditi sjednice izvršnog odbora podružnice ako smatra da je to neophodno i ako se sjednice ne održavaju u za to propisanim intervalima;
8.    potpisuje kolektivne ugovore koje zaključuje Sindikat;
9.    podnosi izvještaj Središnjem odboru;
10.    obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovim Statutom.

(4) Za svoj rad odgovoran je Skupštini Sindikata, Središnjem odboru i Nadzornom odboru.

(5) Predsjednik Sindikata može svoju funkciju obavljati volonterski ili profesionalno.

Članak 39.

(1) Predsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata tajnim ili javnim glasovanjem na prijedlog najmanje 30 (trideset) zastupnika Skupštine ili 10% (deset posto) članova Sindikata.

(2) Za predsjednika Sindikata izabire se kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih
zastupnika.

(3) Ako u prvom krugu niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova iz stavka 2. ovog članka, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova u prvom krugu. U drugom krugu izabire se onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova.

Članak 40.

(1) U slučaju nepridržavanja odredaba Statuta, neprovođenja odluka tijela Sindikata, nesavjesnog gospodarenja financijskim sredstvima i imovinom Sindikata, Središnji odbor mora svojom odlukom suspendirati predsjednika Sindikata.

(2) Odluka o suspenziji donosi se 2/3 (dvotrećinskom) većinom ukupnog broja članova Središnjeg odbora.

(3) Suspenzija traje do sazivanja izvanredne Skupštine Sindikata koju treba sazvati u roku od 30 (trideset) dana od dana izricanja suspenzije, a zasjedanje se mora održati u narednih 60 (šezdeset) dana.

(4) Dok traje suspenzija, poslove predsjednika Sindikata obnaša zamjenik predsjednika Sindikata.


      4.  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SINDIKATA

Članak 41.

(1) Zamjenik predsjednika Sindikata u slučaju spriječenosti predsjednika Sindikata ima ovlasti predsjednika Sindikata propisane člankom 38. ovog Statuta.

(2) U slučaju trajne spriječenosti predsjednika Sindikata, njegova prava i obveze do održavanja sjednice Skupštine Sindikata preuzima zamjenik predsjednika Sindikata.

Članak 42.

Zamjenika predsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata na način istovjetan izboru predsjednika Sindikata koji je propisan člankom 39. ovog Statuta.

Članak 43.

(1) U slučaju nepridržavanja odredaba Statuta, neprovođenja odluka tijela Sindikata, nesavjesnog gospodarenja financijskim sredstvima i imovinom Sindikata, Središnji odbor mora svojom odlukom suspendirati zamjenika predsjednika Sindikata na način propisan člankom 40. ovog Statuta.

(2) Dok traje suspenzija, a u slučaju odsutnosti predsjednika Sindikata, poslove zamjenika predsjednika Sindikata obnaša jedan od članova Središnjeg odbora kojeg su članovi Središnjeg odbora izabrali između sebe.


      5.  NADZORNI ODBOR

Članak 44.

Nadzorni odbor provodi nadzor nad financijskim poslovanjem, gospodarenjem imovinom te svim drugim aktivnostima Sindikata.

Članak 45.

(1) Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

(2) Podružnica koja prikuplja najviše financijskih sredstava od članarine daje u Nadzorni odbor 2 (dva) člana, a prema istom kriteriju još tri podružnice daju u Nadzorni odbor po jednog člana. 

(3) Članove Nadzornog odbora bira Skupština Sindikata.

(4) Izabrani članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

(5) Po isteku mandata isti se članovi ponovno mogu birati u Nadzorni odbor Sindikata.

(6) Članovi Nadzornog odbora ne mogu ujedno biti i članovi Središnjeg odbora ili Statutarnog povjerenstva.

Članak 46.

(1) Sjednica Nadzornog odbora može se održati samo ako joj prisustvuje natpolovična većina članova.

(2) Da bi odluke Nadzornog odbora bile valjane, potrebno je da se za njih izjasni natpolovična većina prisutnih članova.

Članak 47.

(1) Nadzorni odbor podnosi godišnje izvješće Središnjem odboru, a na svakom zasjedanju (redovnom ili izvanrednom) Skupštini Sindikata.

(2) Na zahtjev Središnjeg odbora ili grupe od najmanje 20 (dvadeset) posto članova Sindikata, Nadzorni odbor dužan je u zatraženom trenutku izvršiti kontrolu zahtijevanog područja djelovanja Sindikata.

(3) Na temelju svojih nalaza Nadzorni odbor predlaže Skupštini Sindikata ili Središnjem odboru poduzimanje mjera ili donošenje odluka.


      6.  STATUTARNO POVJERENSTVO

Članak 48.

Statutarno povjerenstvo daje tumačenje ovog Statuta.

Članak 49.

(1) Statutarno povjerenstvo ima 3 (tri) člana koje bira Skupština Sindikata.

(2) Članovi Statutarnog povjerenstva između sebe biraju predsjednika Statutarnog povjerenstva.

(3) Članovi Statutarnog povjerenstva ne mogu biti članovi Središnjeg odbora ili Nadzornog odbora.

(4) Po isteku mandata članovi Statutarnog povjerenstva mogu ponovno biti birani u Povjerenstvo.
 


VI.     SINDIKALNE PODRUŽNICE
 

Članak 50.

(1) Sindikalna podružnica je temeljni oblik organiziranja, a nju čine članovi Sindikata zaposleni na području jednog ili više poslodavaca za koje je podružnica utemeljena.

(2) Sindikalna podružnica može utemeljiti svoje ogranke ili grupe, a može se organizirati i regionalno radi lakšeg provođenja zadataka, neovisno o području djelovanja podružnice.

(3) Sindikalna podružnica radi lakšeg poslovanja može utemeljiti i predsjedništvo podružnice. U tom slučaju sva prava i obveze uređuju se odlukom koju donosi Izvršni odbor podružnice.

(4) Odluku o prijemu nove sindikalne podružnice donosi Središnji odbor Sindikata.

(5) Sindikalna podružnica nema svojstvo pravne osobe i nema vlastiti račun.

(6) U cilju lakšeg financijskog poslovanja, sindikalna podružnica otvara svoj podračun.

Članak 51.

Sindikalna podružnica:
1.    usklađuje, štiti i promiče interese svojih članova;
2.    utvrđuje zahtjeve svojeg članstva prema poslodavcu u skladu s pravima iz kolektivnog ugovora i zakona s područja radnog i socijalnog prava;
3.    pregovara o cijeni rada i zalaže se za ostvarivanje odgovarajuće plaće i dobiti, naknada i drugih primanja;
4.    zalaže se za stvaranje boljih uvjeta rada i unaprjeđenje zaštite na radu;
5.    vodi brigu o ostvarivanju prava na temelju Zakona o radu za slobodu rada i djelovanja Sindikata i sindikalnih povjerenika;
6.    organizira različite oblike upozorenja i pritisaka na poslodavca s ciljem ostvarenja prava radnika;
7.    u slučaju potrebe organizira štrajk na način koji je propisan zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim Statutom;
8.    inicira kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te ga supotpisuje.

Članak 52.

Ako kod poslodavca djeluje više sindikata, nastojat će međusobno uskladiti stavove i zahtjeve u odnosu na pojedina pitanja prihvaćajući najpovoljnije rješenje za cjelokupno članstvo.

Članak 53.

Tijela sindikalne podružnice su:
1.    Skupština podružnice;
2.    Izvršni odbor podružnice;
3.    Nadzorni odbor podružnice.

 

VII.    SKUPŠTINA PODRUŽNICE
 

Članak 54.

(1) Skupština podružnice je najviše tijelo sindikalne podružnice.

(2) Zastupnike Skupštine podružnice biraju članovi podružnice na način da se na svakih započetih 20 članova Sindikata bira po jedan zastupnik u Skupštini, a Izvršni odbor podružnice može donijeti odluku i o većem broju zastupnika u Skupštini podružnice radi bolje zastupljenosti članova iz raznih organizacijskih jedinica u Skupštini podružnice.  

(3) Podružnica koja ima do 20 (dvadeset) članova ima najmanje 3 (tri) zastupnika u Skupštini podružnice.

(4) Skupština podružnice potvrđuje mandat članovima Izvršnog odbora koje je članstvo prethodno izabralo.

(5) Broj članova Izvršnog odbora je promjenjiv, a ovisi o broju članova podružnice i potrebama za učinkovit rad.

Članak 55.

(1) Skupština podružnice :
1.    prije svakog zasjedanja bira predsjednika Skupštine podružnice;
2.    donosi, mijenja i dopunjuje poslovnik o svome radu;
3.    odlučuje o utemeljenju grupa ili ogranaka podružnice i drugih organizacijskih oblika unutar podružnice te njihovim ovlastima i načinu rada;
4.    donosi program rada podružnice;
5.    bira i opoziva predsjednika podružnice natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika;
6.    potvrđuje mandat od baze izabranim članovima Izvršnog odbora;
7.    odlučuje o promjeni sjedišta podružnice;
8.    odlučuje o žalbama na odluke Izvršnog odbora;
9.    odlučuje o promjeni broja članova Izvršnog odbora;
10.    bira predsjednika podružnice i jednog ili više dopredsjednika podružnice;
11.    bira članove Nadzornog odbora podružnice;
12.    donosi i druge odluke o radu podružnice koje ne donose tijela Sindikata;
13.    donosi financijski plan podružnice.

(2) Između dvije sjednice Skupštine podružnice, ovlasti iz točaka 6., 7., 9., 11.,12. i 13. prethodnog stavka ovog članka prenose se na Izvršni odbor.

Članak 56.

(1) Zasjedanje Skupštine podružnice može biti redovno ili izvanredno.

(2) Redovno i izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva predsjednik podružnice. U slučaju njegove spriječenosti ili u slučaju da on to ne želi učiniti, redovno i izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva Izvršni odbor.

Članak 57.

(1) Redovno zasjedanje Skupštine podružnice saziva se jednom u dvije godine. Na tom zasjedanju se, nakon podnesenih izvješća o radu i financijskom poslovanju, aklamacijom produžuje mandat izabranom vodstvu na sljedeće dvije godine. Za odluke je potrebna natpolovična većina glasova prisutnih zastupnika.

(2) U slučaju da Skupština podružnice ne produži mandat izabranom vodstvu ili ne prihvati izvješća, predsjednik Skupštine podružnice u suradnji s Izvršnim odborom u roku od 30 (trideset) dana mora sazvati izvanrednu izbornu Skupštinu podružnice.

(3) Redovna izborna Skupština podružnice saziva se svake 4 (četiri) godine, a najduže u roku od godinu dana od isteka roka za održavanje Skupštine.

(4) Ukoliko redovna izborna Skupština podružnice ne bude sazvana u roku propisanom stavkom 3. ovog članka, predsjednik Sindikata po odluci Središnjeg odbora Sindikata preuzima vođenje podružnice uz obvezu da organizira izbornu Skupštinu.

(5) Predsjednik podružnice o održavanju sjednice Skupštine zastupnike obavještava najmanje 7 (sedam) dana prije zasjedanja Skupštine.

Članak 58.

(1) Izvanredno zasjedanje Skupštine podružnice saziva se:
1.    na zahtjev Izvršnog odbora;
2.    na zahtjev više od 25% (dvadeset i pet posto) zastupnika Skupštine podružnice;
3.    nakon što Skupština podružnice nije prihvatila izvješća ili produžila mandat izabranom vodstvu podružnice.

(2) Zahtjev za izvanredno zasjedanje predaje se predsjedniku podružnice u pisanom obliku. Predsjednik podružnice dužan je sazvati zasjedanje u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, a zasjedanje se mora održati u sljedećih 30 (trideset) dana.

(3) Ako predsjednik podružnice ne sazove izvanredno zasjedanje, zasjedanje saziva predlagač koji predlaže i dnevni red izvanrednog zasjedanja.

Članak 59.

(1) Zasjedanje Skupštine podružnice može se održati samo ako je nazočno 2/3 (dvije trećine) od ukupnog broja zastupnika.

(2) Odluke Skupštine podružnice su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih zastupnika.

(3) Sve donesene odluke potpisuje predsjednik Skupštine podružnice.

 

VIII.    IZVRŠNI ODBOR PODRUŽNICE
 

Članak 60.

Izvršni odbor sindikalne podružnice najviše je izvršno i odlučujuće tijelo između dva zasjedanja Skupštine podružnice.

Članak 61.

(1) Izvršni odbor čine:
1.    predsjednik podružnice;
2.    dopredsjednici podružnice;
3.    na Skupštini podružnice potvrđeni članovi.

(2) Svaki član Izvršnog odbora može imati zamjenika.

(3) Članove Izvršnog odbora i njihove zamjenike biraju članovi Sindikata iz organizacijske jedinice poslodavca.

(4) U slučaju opoziva ili spriječenosti člana Izvršnog odbora da obavlja svoje dužnosti bira se novi član koji u cijelosti preuzima njegova prava i obaveze do iduće Skupštine podružnice. Status tako izabranom članu potvrđuje Izvršni odbor podružnice.

(5) Predsjednik sindikalne podružnice po položaju je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

(6) Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini podružnice i Središnjem odboru Sindikata.

Članak 62.

Izvršni odbor podružnice:
1.    radi na svim onim zadacima koje mu povjeri članstvo, tijela Sindikata i Skupština podružnice sukladno Statutu, programu rada te drugim aktima i odlukama Sindikata;
2.    inicira kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te predlaže svoje članove u pregovaračke odbore;
3.    odgovara za zakonitost rada podružnice;
4.    podnosi izvješće o svom radu skupštini podružnice;
5.    odlučuje o provođenju štrajka i drugih industrijskih akcija;
6.    utvrđuje sindikalnu listu kandidata i njihovih zamjenika za radnička vijeća;
7.    osniva potrebne radne skupine;
8.    omogućava stručnu i pravnu zaštitu članovima, a vezano uz radne odnose;
9.    bira zastupnike Skupštine Sindikata sukladno članku 23. ovog Statuta;
10.    odlučuje o svim nepovratnim isplatama s podračuna podružnice koje su u većem iznosu od onog koji je propisan pravilnicima podružnice ili odlukama Skupštine podružnice;
11.    odlučuje o odabiru sindikalnog povjerenika i nositelja ovlasti radničkog vijeća ili o davanju suglasnosti za iste.

Članak 63.

(1) Članovi Izvršnog odbora na sjednici mogu izabrati svoje uže operativno tijelo (Predsjedništvo) koje se sastoji od predsjednika i izabranih dopredsjednika podružnice.

(2) Sjednice Izvršnog odbora i Predsjedništva sazivaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(3) U slučaju da se bilo koji član podružnice ne pridržava Statuta, odluka Skupštine, Izvršnog odbora ili sindikalnih tijela, Izvršni odbor podružnice dužan je odmah pokrenuti postupak isključenja, a ako se radi o članu koji obnaša sindikalnu funkciju – opozvati ga.

Članak 64.

(1) Članovi Izvršnog odbora su, u slučaju spriječenosti, dužni obavijestiti svog izabranog zamjenika.

(2) Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik podružnice. Sjednice Izvršnog odbora mogu se održati i elektronskim putem ili kombinirano.

(3) Predsjednik podružnice saziva sjednice na vlastitu inicijativu sukladno Statutu ili na zahtjev najmanje dvadeset posto članova Izvršnog odbora.

(6) U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi izabrani dopredsjednik podružnice.

Članak 65.

Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina prisutnih.
 

Predsjednik podružnice

Članak 66.

Predsjednik podružnice:
1.    radi na onim zadacima i aktivnostima koje mu povjeri članstvo te tijela podružnice i Sindikata;
2.    predstavlja podružnicu;
3.    potpisuje akte podružnice;
4.    o svom radu podnosi izvješće na svakoj sjednici Izvršnog odbora.

Članak 67.

(1) U slučaju da je predsjednik podružnice trajno spriječen da obavlja svoju dužnost (ostavka, odlazak u drugu tvrtku ili drugi razlozi), prava i obaveze predsjednika podružnice preuzima izabrani dopredsjednik podružnice do održavanja Skupštine podružnice.
 
 (2) Ako izabrani dopredsjednik podružnice iz stavka 1. ovoga članka ne sazove redovnu ili izvanrednu skupštinu u roku propisanom Statutom, to je obavezan učiniti predsjednik Sindikata po odluci Središnjeg odbora Sindikata.

 

IX.    NADZORNI ODBOR PODRUŽNICE
 

Članak 68.

(1) Skupština podružnice bira Nadzorni odbor podružnice.

(2) Nadzorni odbor podružnice kontrolira financijsko poslovanje podružnice.

(3) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koji međusobno biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 69.

(1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se svaka 3 (tri) mjeseca, a najmanje jednom godišnje i s njih se obvezno podnosi financijsko izvješće na sljedećem zasjedanju Izvršnog odbora.

(2) Predsjednik podružnice Nadzornom odboru dostavlja detaljne podatke o uplatama i isplatama s podračuna podružnice.

(3) Na zahtjev predsjednika ili zamjenika predsjednika Sindikata, Izvršnog odbora odnosno predsjednika ili dopredsjednika podružnice Nadzorni odbor dužan je trenutno izvršiti zahtijevani nadzor te o tome odmah izvijestiti tražitelja i Izvršni odbor.
 


X.     FINANCIRANJE I GOSPODARENJE SREDSTVIMA SINDIKATA
 

Članak 70.

(1) Sredstva za rad sindikata osiguravaju se:
1.    sredstvima iz sindikalne članarine;
2.    prihoda od imovine i prava;
3.    dobrovoljnim prilozima članova i trećih osoba;
4.    drugim načinima sukladno zakonu.

(2) Za pribavljanje sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti Sindikat može osnovati trgovačko društvo sukladno posebnom zakonu.

Članak 71.

(1) Članarina se obračunava i ubire u sindikalnoj podružnici, a uplaćuje na žiro račun Sindikata.
Visina članarine iznosi najmanje 1% (jedan posto), a osnovica za plaćanje članarine je neto plaća.

(2) Odluku o promjeni visine i raspodjeli članarine donosi Središnji odbor Sindikata.

Članak 72.

(1) Financijski plan Sindikata donosi Središnji odbor.

(2) Financijskim planom predviđaju se prihodi i rashodi.

(3) Sredstva Sindikata troše se sukladno financijskom planu.

(4) Sindikat posluje preko žiro računa.

Članak 73.

(1) Za provođenje financijskog plana odgovoran je Središnji odbor koji u tu svrhu može osnovati posebnu stručnu skupinu.

(2) Za angažiranje financijskih sredstava čiji je iznos veći od iznosa propisanog internim aktima, isključivo za tu namjenu potrebna je odluka Središnjeg odbora Sindikata ukoliko se radi o sredstvima Sindikata, odnosno odluka Izvršnog odbora ili Predsjedništva podružnice ukoliko se radi o sredstvima podružnice.

Članak 74.

Svaki dokument kojim se angažiraju financijska sredstva Sindikata mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe Sindikata ili osobe koju ovlasti Središnji odbor.

Članak 75.

Materijalna potpora članovima Sindikata pružat će se kroz djelovanje podružnica koje su u tu svrhu dužne donijeti odgovarajuće akte.

Članak 76.

Pravna zaštita vezana uz radnopravne sporove i sve drugo što proizlazi iz sindikalnog djelovanja pružit će se svakom članu na način i pod uvjetima koji se temelje na odluci Središnjeg odbora, odnosno izvršnih odbora podružnica.

 

XI.    ŠTRAJK
 

Članak 77.

(1) Sindikat će, u slučaju prekida kolektivnih pregovora ili nepostizanja dogovora, a u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova te zbog neisplate plaće, dijela plaće, odnosno naknade plaće ako nisu isplaćene do dana dospijeća, pozvati na štrajk i provesti ga.

(2) Sindikat će štrajk najaviti poslodavcu, odnosno udruzi poslodavaca protiv koje je usmjeren.

(3) Prije početka štrajka provest će se postupak mirenja sukladno Zakonu o radu.

(4) Sukladno Zakonu o radu, štrajk solidarnosti će se najaviti poslodavcu kod kojeg se taj štrajk organizira.

(5) Odluku o štrajku kod poslodavca donosi Izvršni odbor podružnice, a odluku u štrajku kod dva ili više poslodavaca donosi Središnji odbor Sindikata. Odluka o štrajku je obvezujuća za sve članove koji djeluju na području na kojem se štrajk provodi.

(6) Kod provođenja štrajka kod jednog poslodavca, štrajkaški odbor čine predsjednik Sindikata i/ili njegov zamjenik te Izvršni odbor podružnice koja djeluje kod tog poslodavca, a ako se štrajk provodi kod dva ili više poslodavaca, štrajkaški odbor čine Središnji odbor i izvršni odbori koji djeluju kod poslodavaca kod kojih se štrajk provodi.

(7) Štrajk se provodi isključivo prema odredbama Zakona o radu, ovog Statuta, kolektivnog ugovora i ostalih sindikalnih akata koji to pitanje uređuju.

Članak 78.

(1) Kod provođenja generalnog štrajka, štrajkaški odbor čine Središnji odbor Sindikata i izvršni odbori podružnica, a predsjednik Sindikata ili njegov zamjenik ujedno je i predsjednik štrajkaškog odbora.

(2) Štrajkaški odbori donose programe štrajkaških aktivnosti.

(3) Središnji odbor može donijeti pravilnik kojim se pitanja vezana uz štrajk mogu detaljnije urediti.

Članak 79.

Član Sindikata ne smije sudjelovati u štrajku koji ne organiziraju Sindikat ili podružnica koje je član, odnosno u štrajku koji Sindikat ili podružnica ne podržavaju.
 


XII.    INFORMIRANJE I PROMOVIRANJE
 

Članak 80.

Sindikat i sindikalne podružnice obvezni su pravovremeno informirati svoje članove o svim svojim aktivnostima, a osobito onima za koje vlada poseban interes članstva poput kolektivnog pregovaranja, donošenja pravilnika, koncesija i slično, te u cilju informiranja članova objavljivati zapisnike sa sastanaka.

Članak 81.

(1) U svrhu kvalitetnijeg informiranja, Sindikat može pokrenuti svoju mrežnu stranicu, glasilo ili druga sredstva informiranja.

(2) Odluku o osnivanju glasila Sindikata donosi Središnji odbor.

 

XIII.     PRESTANAK RADA SINDIKATA
 

Članak 82.

(1) Sindikat prestaje postojati ako se ispune pretpostavke predviđene Zakonom o radu.

(2) Prijedlog za prestanak rada može podnijeti najmanje 50% (pedeset posto) članova.

(3) Odluku o prestanku rada donosi isključivo Skupština konsenzusom svih nazočnih zastupnika na Skupštini Sindikata.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 83.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština Sindikata, osim u slučaju drugačije određenim ovim Statutom.

Članak  84.

(1) U slučaju nesuglasja bilo kojeg akta Sindikata ili podružnice sa Statutom, primjenjuje se Statut.

(2) Za tumačenje Statuta nadležno je Statutarno povjerenstvo.

Članak 85.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Sindikata od 17. prosinca 2011. godine.

 

Zagreb, 11. studenog 2017.

 
                                                                             
Predsjednik Skupštine Sindikata
                                   
Ibrahim Muminović
                                       

RAT U HRVATSKIM CESTAMA: ČLANOVI UPRAVE PROTIV DIREKTORA Iza priče o davanju smisla čuvenom tunelu našao se sukob oko gradnje ceste do Pelješkog mosta

RAT U HRVATSKIM CESTAMA: ČLANOVI UPRAVE PROTIV DIREKTORA Iza priče o davanju smisla čuvenom tunelu našao se sukob oko gradnje ceste do Pelješkog mosta

(Jutarnji list)
U vrhu državne cestarske tvrtke došlo je do raskola i međusobnih optužbi zbog pokušaja utjecaja na javnu nabavu, odnosno na izbor izvođa ...
Opširnije
Vozači autobusa danas će stati na 10 minuta. To je uvod u veliki štrajk

Vozači autobusa danas će stati na 10 minuta. To je uvod u veliki štrajk

(Index)
SINDIKAT prometa i veza Hrvatske i Udruga sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske najavili su da će danas organizirati desetominutni štraj ...
Opširnije
Turist tvrdi da je blagajnik HAC-a hvalio ustaški režim, blagajnik negira

Turist tvrdi da je blagajnik HAC-a hvalio ustaški režim, blagajnik negira

(Večernji list)
Blagajnik koji je izvršio naplatu cestarine u svom pisanom očitovanju vezanom za predmetni događaj negira opisani način komunikacije - k ...
Opširnije