Pravilnik o pravu na financijsko-materijalnu potporuPravilnik o pravu na financijsko-materijalnu potporu članova Nezavisnog cestarskog sindikata
 
 

Temeljem članka 8. Statuta, Središnji odbor Nezavisnog cestarskog sindikata na sjednici održanoj 17. prosinca 2011. godine, donosi Pravilnik o pravu na financijsko-matrijalnu potporu članova sindikata

 
 
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na financijsko-materijalnu potporu članovima Nezavisnog cestarskog sindikata (u daljnjem tekstu Sindikat), odnosno obiteljima članova Sindikata u određenim slučajevima i na način koji je propisan ovim Pravilnikom.

 

Članak 2.

Vrste potpora propisane ovim Pravilnikom su:

 

1. Potpora u smrtnim slučajevima

2. Potpora za vrijeme bolovanja

3. Potpora za rođenje djeteta

4. Odlazak u mirovinu

5. Ostali oblici potpora

 

Pravo na potpore utvrđene ovim Pravilnikom član sindikata stječe nakon 3 mjeseca neprekinutog članstva, osim ako pojedinom odredbom ovog Pravilnika taj rok nije propisan u dužem trajanju.

 

Potpore po osnovi istog slučaja, u pravilu, se ne mogu kumulirati.

 

Članak 3.

 

Užom obitelji u smislu odredaba ovog Pravilnika smatraju se:

 

-bračni drug člana Sindikata,

-djeca člana Sindikata (bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad), koju član Sindikata uzdržava, ili koje je sukladno odredbama posebnih propisa dužan uzdržavati.
 

 

          1. Potpora u smrtnim slučajevima

 

Članak 4.

 

U slučaju smrti člana Sindikata - radnika, njegova obitelj dobiva jednokratnu potporu u iznosu od 2.500,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Potpora za slučaj smrti članova uže obitelji člana Sindikata (bračni drug; djeca bračna, vanbračna, usvojena, pastorci) utvđuje se u visini od 1000,00 kuna.

 
Potpora za slučaj smrti članova šire obitelji (roditelj), utvrđuje se u visini od 500,00 kn.
 

 

 

          2. Potpora za vrijeme bolovanja

 

Članak 6.

 

Član sindikata koji se nalazi na bolovanju neprekinuto u trajanju dužem od 3 (tri) mjeseci ima pravo na potporu u iznosu od 500,00 kuna.

Pravo na potporu iz prethodnog stavka član Sindikata ima pravo samo jednom godišnje, s tim da razmak između dvije isplate ne može biti kraći od pet mjeseci.

Članu Sindikata, koji za vrijeme bolovanja ili porodnog dopusta ne plaća članarinu, priznaje se kontinuitet članstva, sa pravima potpore propisane ovim Pravilnikom.

 

 

          3. Potpora za rođenje djeteta

 

Članak 7.

 

Za rođenje djeteta član Sindikata ima pravo na potporu u iznosu od 500,00 kuna.

Pravo iz ovog članka može se ostvariti do jedne godine života djeteta.
 

 

          4. Odlazak u mirovinu

 

 Članak 8.

 
Kada član Sindikata odlazi u mirovinu ima pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 1.000,00 kuna, pod uvjetom da je prije odlaska u mirovinu neprekidno u Sindikatu najmanje 5 godina.
 

 

          5. Ostali oblici potpora

 

Članak 9.

 

Ako članu Sindikata prestane radni odnos bez njegove krivnje odnosno bez njegove volje (višak radnika, reorganizacija poduzeća, stečaj ili likvidacija i drugi slični razlozi), ima pravo na potporu u visini 500,00 kuna mjesečno.

 

Pravo na potporu iz prethodnog stavka uvrđuje se u trajanju do 3 mjeseca, od dana prestanka radnog odnosa.

 

Pravo na potporu prestaje i prije isteka roka od 3 mjeseca ukoliko se član sindikata zaposli ili ako nastupe neki drugi, izuzetno bitni razlozi zbog kojih bi isplata potpore bila neopravdana.

 

Članak 10.

 
U slučaju težih bolesti člana Sindikata ili njegovove uže obitelj navedene u članku 3. ovog Pravilnika, članu sindikata dodjeljuje se potpora u visini 2.500,00 kuna.
 

 
 
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

 

Svaka Podružnica dužna je osnovati povjerenstvo koje će zaprimati zahtjeve za dodjelu pomoći.

 

Povjerenstvo mora imati najmanje tri člana, pazeći pritom da broj članova uvijek bude neparan.

 

Povjerenstvo je dužno:

 

-zaprimati zahtjeve

-donositi prijedloge za dodjelu pomoći, pazeći pritom da su sukladni ovom pravilniku

- sastajati se jednom mjesečno, u pravilu svakog prvog utorka u mjesecu, a  po potrebi i češće. 

 

Članak 12.

 

Za svaku potporu, predviđenu ovim Pravilnikom, potrebno je podnijeti pisani zahtjev uz dokaze i dokumentaciju iz koje je vidljivo da su ispunjeni uvjeti za dobivanje potpore, te isti uputiti preko povjerenika predsjedavajućem povjerenstva.

 

U obzir će se uzeti zahtjevi koji sadrže sve potrebne dokumente propisane u stavku 1. ovoga članka.

 

Članak 13.

 

Potpora iz ovog Pravilnika dodjeljuje se na osnovu vjerodostojne dokumentacije, na način i po postupku propisanom člankom 12. ovog Pravilnika.

 

Sve potpore u smislu odredaba ovog Pravilnika za koje nije potrebna odluka Središnjeg odbora Sindikata, dodjeljuju se temeljem odluke predsjednika Sindikalne podružnice.

 

Članak 14.

 

Dokumentacija na temelju koje se dodjeljuju potpore u smislu odredaba ovog Pravilnika pohranjuje se u arhivu Sindikalne podružnice.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
 

Zagreb, 17. 12. 2011. godine

Predsjednik Skupštine Sindikata

__________________________

Nikica Borovina


 

DETALJI VLADINOG POPUŠTANJA SINDIKATIMA Nakon 65. radit će samo onaj tko to želi: Poslodavci neće u penziju smjeti slati 65-godišnjake koji to neće

DETALJI VLADINOG POPUŠTANJA SINDIKATIMA Nakon 65. radit će samo onaj tko to želi: Poslodavci neće u penziju smjeti slati 65-godišnjake koji to neće

(Jutarnji list)
Ako radnik ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće ga se moći poslati u mirovinu sa 65 godina, kao što je sada definirano u Zakonu ...
Opširnije
Čovjek koji je prijavio Kalmetu: Da ga je Plenković smijenio, bio bi osuđen

Čovjek koji je prijavio Kalmetu: Da ga je Plenković smijenio, bio bi osuđen

(Index)
"SUDAC je poklonio vjeru optuženicima, a ne svjedocima. Kad je već tako, bilo je za očekivati da Božidar Kalmeta danas bude oslobođen" ...
Opširnije
'PA NAŠ MINISTAR UOPĆE NE ZNA KOLIKE SU NAM PLAĆE' Izjava Kujundžića izazvala žestoke reakcije među liječnicima

'PA NAŠ MINISTAR UOPĆE NE ZNA KOLIKE SU NAM PLAĆE' Izjava Kujundžića izazvala žestoke reakcije među liječnicima

(Jutarnji list)
"Nisam ekspert za financije, ali mislim da je predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) Krešimir Luetić krivo rekao da je prosječna p ...
Opširnije